Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, finansų kontrolę, valstybės biudžeto sandarą, valstybės iždo procedūras, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą ir kontrolę;

4. turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties vidaus audito srityje;

5. išmanyti vidaus audito profesinės praktikos standartus;

6. mokėti savarankiškai valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

8. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šias funkcijas:

1. organizuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą, užtikrinti darbo drausmę ir skyriui nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų bei duotų pavedimų įvykdymą laiku ir kokybiškai;

2. dalyvauti rengiant teisės aktų projektus ir rengiant bei tobulinant metodinius nurodymus vidaus audito ir finansų kontrolės klausimais;

3. koordinuoti 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo lėšų patikrinimų planavimo procesą, užtikrinant Europos Komisijos reikalavimų įgyvendinimą pagal ES lėšų patikrinimų apimtį;

4. koordinuoti 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo lėšų patikrinimus, atliekamus bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ir ES institucijomis;

5. koordinuoti 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo lėšų patikrinimų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo procesą ir prireikus organizuoti pasiūlymų dėl efektyvaus jų įgyvendinimo rengimą;

6. dalyvauti organizuojant Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų ir kitų auditorių vizitus ir prireikus organizuoti informavimą apie rezultatus suinteresuotas institucijas;

7. dalyvauti ES ir kitų valstybių techninės paramos projektuose skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

8. vykdant 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų audito institucijos funkcijas:

8.1. užtikrinti, kad būtų atliktas valdymo ir kontrolės sistemos vertinimas, parengta ir koordinavimo bei tvirtinančiajai institucijoms pateikta valdymo ir kontrolės sistemos vertinimo ataskaita;

8.2. užtikrinti, kad būtų atlikti valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumo ir (ar) deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų tikrinimai;

8.3. organizuoti audito strategijos ir metinių auditų planų parengimą ir pateikimą Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijai ir (ar) Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo komitetui;

8.4. organizuoti auditų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo pažangos stebėjimo priežiūros atlikimą;

8.5. organizuoti metinių ir galutinės audito ataskaitų parengimą;

8.6. organizuoti atliktų auditų ataskaitų ir (ar) jų santraukų bei išvadų analizės atlikimą;

8.7. organizuoti deklaracijos, baigus teikti paramos lėšas, parengimą;

8.8. organizuoti informacijos registravimą į Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos sanglaudos fondo kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS );

9. pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą administruojančių institucijų vidaus audito tarnybų planus organizuoti ir koordinuoti bendro metinio Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos valdymo ir kontrolės sistemos vidaus audito plano rengimą;

10. organizuoti ir koordinuoti Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos projektų audito ataskaitų išvadų ir rekomendacijų santraukos rengimą, įskaitant informaciją apie visus atliktus valdymo ir kontrolės sistemų vidaus auditus;

11. skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių darbo grupių ar komisijų veikloje;

12. organizuoti ir koordinuoti vidaus audito tarnybų veiklos atitikties vidaus auditą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms vertinimą ir prireikus tikrinimą;

13. koordinuoti vidaus auditorių mokymą, kvalifikacijos kėlimą ir atestavimą;

14. finansų ministro, finansų viceministro pagal nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti ministerijai kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

15. teikti Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento direktoriui ataskaitas ir kitą informaciją apie skyriaus veiklą;

16. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos ribose.