Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės finansus, vidaus auditą, finansų kontrolę, biudžeto sandarą, valstybės iždo procedūras;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų vidaus audito teorija ir praktika;

4. mokėti savarankiškai valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pasiūlymus; 6.5. išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7. mokėti dirbti Microsoft Office paketo programomis.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. vykdyti skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas ir kitus Finansų ministerijos vadovybės pavedimus bei Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento direktoriaus nurodymus laiku ir kokybiškai;

2. organizuoti, paskirstyti ir kontroliuoti skyriaus darbą;

3. bendradarbiauti skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais su kitomis Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis;

4. teikti vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento direktoriui ataskaitas ir kitą informaciją apie skyriaus darbą;

5. dalyvauti parenkant į pareigas vidaus audito tarnybų vadovus;

6. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose.