Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                                                            

VIDAUS AUDITO IR FINANSŲ KONTROLĖS METODOLOGIJOS DEPARTAMENTO

VIDAUS AUDITO ANALIZĖS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento Vidaus audito analizės skyriaus vedėjas  yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A

3. Pareigybės kategorija - 16

II. PASKIRTIS

4. Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento Vidaus audito analizės skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti kokybišką ir savalaikį skyriaus nuostatuose nustatytų funkcijų vykdymą.

III. VEIKLOS SRiTIS

                      5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (ar) savivaldybių turtą ir juo disponuoja, vidaus audito sistemos analizės ir atskaitomybės srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            6.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

                               6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės finansus, vidaus auditą, finansų kontrolę, biudžeto sandarą, valstybės iždo procedūras;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų vidaus audito teorija ir praktika;

6.4.  mokėti savarankiškai valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pasiūlymus;

6.5. išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. mokėti dirbti Microsoft Office paketo programomis.

V.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. vykdyti skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas ir kitus Finansų ministerijos vadovybės pavedimus bei Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento direktoriaus nurodymus laiku ir kokybiškai;

7.2. organizuoti, paskirstyti ir kontroliuoti skyriaus darbą;

7.3. bendradarbiauti skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais su kitomis Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis;

7.4. teikti  vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento direktoriui ataskaitas ir kitą informaciją apie skyriaus darbą;

7.5. dalyvauti parenkant į pareigas vidaus audito tarnybų vadovus;

7.6. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

______________________________

Susipažinau:

___________________________           

(valstybės tarnautojo pareigos)  

___________________________

(parašas)       

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________