Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų tvarkymą, apskaitą ir archyvavimą;

3. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer, Lotus Notes;

4. mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

5. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

6. mokėti dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti protokolo taisykles, mokėti sisteminti informaciją ir rengti išvadas.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. registruoti Finansų ministerijos kompiuterinėje duomenų bazėje pavedimų vykdytojus departamente, tvarkyti gaunamą ir siunčiamą oficialią informaciją, raštus ir kitus dokumentus;

2. registruoti gaunamus ir siunčiamus (ministerijos vidinio susirašinėjimo) dokumentus;

3. perduoti departamento valstybės tarnautojams pavedimus ir kitus dokumentus pagal nurodytas rezoliucijas;

4. kontroliuoti rezoliucijose nurodytus įvykdymo terminus, prireikus priminti pavedimo vykdytojui, kada baigiasi įvykdymo terminas;

5. dirbti su specialiomis dokumentų paieškos ir registracijos kompiuterinėmis programomis;

6. įvesti ir tvarkyti departamento valstybės tarnautojų parengtus dokumentus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos TAIS teisės aktų projektų posistemėje TAPIS;

7. įvesti ir tvarkyti departamento valstybės tarnautojų parengtus ir su ministerijos administracijos padaliniais derinamus teisės aktų projektus Finansų ministerijos kompiuterinėje administracinėje informacinėje sistemoje (AIS);

8. konsultuoti departamento valstybės tarnautojus dokumentų archyvavimo, rengimo, kitais organizaciniais klausimais;

9. tvarkyti departamento dokumentus pagal Finansų ministerijos archyvo nuostatus ir užtikrinti, kad jie būtų laiku atiduodami į archyvą;

10. bendradarbiauti su kitais ministerijos departamentais ir skyriais priimant ir perduodant dokumentus;

11. užtikrinti, kad interesantų telefoniniai skambučiai būtų nukreipti departamento valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją;

12. pildyti departamento valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

13. sekti Lietuvos Respublikos Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkes ir pateikti darbotvarkėje įtrauktų departamento kuruojamų teisės aktų sąvado lenteles;

14. rūpintis departamento direktoriaus, jo pavaduotojo ir skyrių vedėjų tarnybinių komandiruočių organizavimu;

15. užtikrinti, kad tarnybinių komandiruočių ataskaitos būtų laiku surinktos ir atiduotos į archyvą;

16. informuoti Viešųjų ryšių skyrių apie departamento valstybės tarnautojų tarnybines komandiruotes, susitikimus, seminarus ir svarbius renginius;

17. užtikrinti, kad departamento valstybės tarnautojai būtų aprūpinti visomis kanceliarinėmis ir kitomis darbo priemonėmis;

18. direktoriaus pavedimu rengti atsakymus susijusius su departamento bendraisiais reikalais;

19. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose.