Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę nei ketverių metų darbo patirtį finansų sektoriuje ar finansų sektoriaus valstybinio reguliavimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansų įstaigų, finansų rinkos priežiūros institucijų, Lietuvos banko veiklą, finansines paslaugas, draudimo veiklą, finansinių krizių prevenciją ir valdymą, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą, lošimus;

4. būti susipažinęs su ES teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansų įstaigų, finansų rinkos priežiūros institucijų, centrinių bankų veiklą, finansines paslaugas, draudimo veiklą, finansinių krizių prevenciją ir valdymą, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą, lošimus;

5. žinoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos ir ES finansų rinkose;

6. būti susipažinęs su ES reikalų koordinavimu Lietuvos Respublikoje;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes;

8. mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

9. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

10. gebėti analizuoti teisės aktus, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

11. turėti organizacinių sugebėjimų, mokėti savarankiškai planuoti savo veiklą, organizuoti susitikimus, pristatymus;

12. mokėti dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas, mokėti sisteminti informaciją ir rengti išvadas.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. Finansų rinkų politikos departamento direktoriui teikti pasiūlymus, išvadas ir rekomendacijas, reikalingas priimant sprendimus ir juos įgyvendinant uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“, valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“, finansų rinką, lošimus prižiūrinčių institucijų, Biuro veiklos srityse;

2. Finansų rinkų politikos departamento direktoriui teikti pasiūlymus, išvadas ir rekomendacijas, reikalingas priimant sprendimus ir juos įgyvendinant kredito įstaigų, lošimų, finansų rinkų priežiūros, finansinių krizių prevencijos ir valdymo srityse;

3. analizuoti situaciją Lietuvos Respublikos ir ES finansų rinkose, taip pat analizuoti uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“, valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“, Biuro, finansų rinką ir lošimus prižiūrinčių institucijų veiklą ir teikti išvadas ir pasiūlymus Finansų rinkų politikos departamento direktoriui;

4. nagrinėti finansų rinkos ir lošimų priežiūros institucijų sprendimus, nutarimus ir teikti informaciją ir pasiūlymus Finansų rinkų politikos departamento direktoriui;

5. analizuoti ir teikti pasiūlymus Finansų rinkų politikos departamento direktoriui uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“, valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ Biuro, finansų rinką, lošimus prižiūrinčių institucijų veiklos, kredito įstaigų, lošimų, finansų rinkų priežiūros, finansinių krizių prevencijos ir valdymo srityse dėl įstatymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektų;

6. nagrinėti kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus teikti išvadas ir pasiūlymus Finansų rinkų politikos departamento direktoriui uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“, valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“, Biuro, finansų rinką, lošimus prižiūrinčių institucijų veiklos, kredito įstaigų, lošimų, finansų rinkų priežiūros, finansinių krizių prevencijos ir valdymo srityse;

7. analizuoti, rengti ar dalyvauti rengiant išvadas ir pasiūlymus dėl derybų su Rusija dėl buvusios SSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko („Vnešekonombanko“) Lietuvos skyriuje laikytų indėlių grąžinimo;

8. nagrinėti Finansų rinkų politikos departamento direktoriaus perduotus dokumentus, teikti išvadas bei pasiūlymus, prireikus rengti atsakymų ir teisės aktų projektus priskirtose specialiose veiklos srityse;

9. Finansų rinkų politikos departamento direktoriaus pavedimu dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje ir pagal priskirtą kompetenciją atstovauti ministerijai Lietuvos ir užsienio institucijose;

10. rengti periodines uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“, valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“, Biuro veiklos analizes ir teikti pasiūlymus dėl šių įmonių ir Biuro veiklos tobulinimo;

11. vykdyti kitus Finansų rinkų politikos departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus nustatytose specialiose veiklos srityse.