Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansines paslaugas ir finansų įstaigų veiklą;

3. turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties finansų rinkų srityje;

4. žinoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos finansų rinkose;

5. būti susipažinęs su Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, dokumentų rengimo ir tvarkymo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

7. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti skyriaus ir savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus kapitalo rinkos, investicinių paslaugų, kolektyvinio investavimo paslaugų, vartojimo kreditų, mažmeninių finansinių paslaugų, pensijų kaupimo ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo veiklos srityse, dalyvauti juos rengiant ar koordinuoti jų rengimą ir kontroliuoti skyriaus valstybės tarnautojų teisės aktų projektų šiais klausimais rengimą ir derinimą;

2. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus dėl ES teisės aktų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę kapitalo rinkos, investicinių paslaugų, kolektyvinio investavimo paslaugų, vartojimo kreditų, mažmeninių finansinių paslaugų, pensijų kaupimo ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo srityse veiklos srityse, dalyvauti juos rengiant ar koordinuoti jų rengimą ir kontroliuoti skyriaus valstybės tarnautojų teisės aktų projektų šiais klausimais rengimą ir derinimą;

3. analizuoti pokyčius ir vystymosi tendencijas finansų rinkoje, kitų valstybių patirtį kapitalo rinkos, finansinių paslaugų ir finansų įstaigų veiklos teisinio reglamentavimo bei finansinių paslaugų vartotojų gynimo srityse ir rengti išvadas;

4. rengti ir analizuoti pasiūlymus dėl visuomenės finansinio švietimo;

5. rengti medžiagą ir pasiūlymus ar koordinuoti jų rengimą skyriaus kompetencijos klausimais, svarstomais Finansų rinkos politikos formavimo patariamojoje komisijoje;

6. analizuoti, rengti arba koordinuoti medžiagos rengimą ES Ekonomikos ir finansų taryboje, ES Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete ES Tarybos Finansinių paslaugų komitete, Europos Komisijos Vertybinių popierių komitete, nagrinėjamais klausimais skyriaus kompetencijos srityse;

7. analizuoti, rengti arba koordinuoti medžiagos rengimą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais bei prisijungimui prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos reikalingais skyriaus kompetencijos klausimais;

8. pristatyti Lietuvos Respublikos poziciją ir atstovauti Lietuvos Respublikai ES Tarybos,Europos Komisijos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos darbo grupėse ir komitetuose;

9. pagal kompetenciją nagrinėti Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, ministerijos struktūrinių padalinių, įmonių ir organizacijų bei gyventojų paklausimus ir pasiūlymus, rengti sprendimų projektus ir (ar) atsakymus;

10. pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių institucijų, ministerijų, kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su finansinėmis paslaugomis ir finansų įstaigomis, rengti pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

11. Finansų ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti ministerijai rengiamuose susitikimuose, posėdžiuose, darbo grupėse skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

12. bendradarbiauti su kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojais, taip pat finansų rinkos priežiūros institucijų darbuotojais sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

13. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.