Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ RINKŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

KAPITALO RINKŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų rinkų politikos departamento Kapitalo rinkų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Finansų rinkų politikos departamento Kapitalo rinkų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką finansinių priemonių rinkos, finansų rinkos infrastruktūros, kolektyvinio investavimo subjektų, mažmeninių finansinių paslaugų, pensijų kaupimo ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo bei finansų rinkos priežiūros ir centrinio banko veiklos, kiek tai susiję su finansinių priemonių rinka, finansų rinkos infrastruktūra, kolektyvinio investavimo subjektų, mažmeninių finansinių paslaugų, pensijų kaupimo ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo veikla, srityse.   

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos –finansinių priemonių rinkos, finansų rinkos infrastruktūros, kolektyvinio investavimo subjektų, mažmeninių finansinių paslaugų, pensijų kaupimo ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo bei finansų rinkos priežiūros ir centrinio banko veiklos– srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansų įstaigų veiklą ir finansines paslaugas;

6.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansų įstaigų veiklą, finansines paslaugas;

6.3. žinoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos Respublikos ir ES finansų rinkose;

6.5. būti susipažinęs su ES reikalų koordinavimu Lietuvos Respublikoje;

6.6. mokėti rengti Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose svarstomais klausimais;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.9. žinoti teisės aktų projektų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

6.10. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat gebėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

6.11. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, dalyvauti juos rengiant ar koordinuoti jų rengimą šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

7.2. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus dėl ES teisės aktų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse ar koordinuoti jų rengimą;

7.3. rengti medžiagą ir pasiūlymus Finansų rinkų politikos formavimo patariamojoje komisijoje svarstomais  klausimais, susijusiais su šiai pareigybei priskirtomis veiklos sritimis;

7.4. analizuoti ir rengti medžiagą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais bei prisijungimui prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos reikalingais klausimais, susijusiais su šiai pareigybei priskirtomis veiklos sritimis;

7.5. analizuoti ar rengti medžiagą ES Ekonomikos ir finansų taryboje, ES Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete, ES Tarybos Finansinių paslaugų komitete, Europos Komisijos Vertybinių popierių komitete nagrinėjamais klausimais, susijusiais su šiai pareigybei priskirtomis veiklos sritimis;

7.6. dalyvauti ES Tarybos, Europos Komisijos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sudarytose darbo grupėse svarstant klausimus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis veiklos sritimis;

7.7. pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių institucijų, ministerijų, kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis veiklos sritimis, rengti pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

7.8. pagal kompetenciją nagrinėti Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, ministerijos struktūrinių padalinių, įmonių ir organizacijų bei gyventojų paklausimus ir pasiūlymus, rengti sprendimų projektus ir (ar) atsakymus;

7.9. atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais posėdžiuose, susitikimuose, svarstymuose ir darbo grupėse ministerijose ir kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose;

7.10. rengti ir teikti dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais dėl atstovavimo ministerijai kitose ministerijose, valstybės institucijose, organizacijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienio valstybėse;

7.11. analizuoti kitų valstybių patirtį šiai pareigybei priskirtų veiklos sričių teisinio reglamentavimo srityje;

7.12. analizuoti pokyčius ir vystymosi tendencijas finansų rinkoje, šiai pareigybei priskirtais klausimais, ir prireikus rengti dokumentus šiais klausimais;    

7.13. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)