Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, Lietuvos banko, komercinių bankų, Centrinės kredito unijos ir kredito unijų veiklą, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą;

3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais finansų įstaigų veiklą, finansines paslaugas, indėlių ir investicijų garantijų sistemas;

4. žinoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos Respublikos ir ES finansų rinkose;

5. būti susipažinęs su ES reikalų koordinavimu Lietuvos Respublikoje;

6. mokėti rengti Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose svarstomais klausimais;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes;

8. mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B 2 lygiu;

10. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas, mokėti sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

11. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su Lietuvos banko, komercinių bankų, Centrinės kredito unijos ir kredito unijų veikla, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimu, projektus;

2. rinkti, apibendrinti ir analizuoti informaciją apie Lietuvos ir ES finansų rinkas;

3. pagal kompetenciją rengti pasiūlymus dėl ES teisės aktų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę;

4. analizuoti ES Taryboje, ES Ekonomikos ir finansų komitete, ES Tarybos finansinių paslaugų komitete ar kituose ES Tarybos ar Europos Komisijos komitetuose ar darbo grupėse nagrinėjamus klausimus, priskirtinus skyriaus kompetencijai, ir rengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų formavimo šiais klausimais;

5. atstovauti Lietuvai ir pristatyti Lietuvos poziciją ES Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose bei darbo grupėse;

6. rengti medžiagą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais bei prisijungimui prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos reikalingais skyriaus kompetencijos klausimais;

7. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl tarpvalstybinių atsiskaitymų su NVS ir Baltijos šalimis;

8. analizuoti ir rengti pasiūlymus dėl valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ veiklos;

9. rengti išvadas dėl Lietuvos Respublikos derybų su Rusijos Federacija dėl buvusiame SSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko „Vnešekonombanko“ Lietuvos skyriuje laikytų indėlių grąžinimo;

10. pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių institucijų, ministerijų, kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų parengtus teisės aktų projektus, rengti pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

11. pagal kompetenciją nagrinėti Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, ministerijos struktūrinių padalinių, įmonių ir organizacijų bei gyventojų paklausimus ir pasiūlymus, rengti sprendimų projektus ir (ar) atsakymus;

12. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti ministerijai rengiamuose susitikimuose, posėdžiuose, darbo grupėse skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

13. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.