Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais draudimo, lošimų, profesinių pensijų veiklą, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją;

3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais draudimo, lošimų, profesinių pensijų veiklą, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją;

4. žinoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos Respublikos ir ES draudimo, profesinių pensijų, lošimų, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityse;

5. būti susipažinęs su ES reikalų koordinavimu Lietuvos Respublikoje;

6. mokėti rengti Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose svarstomais klausimais;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

8. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;  

9. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

10. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

11. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo ir skyriaus darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas tinkamas ir savalaikis skyriui nustatytų veiklos tikslo ir funkcijų vykdymas;

2. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ar koordinuoti jų rengimą draudimo veiklos ir draudimo veiklos priežiūros, profesinių pensijų veiklos ir profesinių pensijų veiklos priežiūros, lošimų veiklos ir lošimų veiklos priežiūros srityse, taip pat kontroliuoti skyriaus valstybės tarnautojų teisės aktų projektų šiais klausimais rengimą ir derinimą;     

3. koordinuoti pastabų ir pasiūlymų rengimą kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių institucijų, ministerijų, kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams, susijusiems su draudimo, profesinių pensijų, lošimų veikla, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, kiek tai susiję su finansų rinkų ir lošimų veikla;

4. dalyvauti ES Tarybos Finansinių paslaugų darbo grupėje, Europos Komisijos lošimo paslaugų ekspertų darbo grupėje ir Europos Komisijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ekspertų darbo grupėje svarstant pateiktus pasiūlymus dėl lošimų veiklos ir dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo;

5. dalyvauti Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro (toliau – Biuras) narių visuotiniame susirinkime patariamojo balso teise;

6. koordinuoti medžiagos ir pasiūlymų dėl Lietuvos pozicijos draudimo, profesinių pensijų ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, kiek tai susiję su finansų rinkų ir lošimų veikla, klausimais formavimo atstovaujant Lietuvos Respublikai Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Sąjungos nuolatinių atstovų komitete (COREPER II), Europos Tarybos ekonomikos ir finansų komitete ir Europos Tarybos finansinių paslaugų komitete, rengimą ir teikimą;

7. koordinuoti medžiagos ir pozicijų rengimą Europos Komisijos draudimo ir profesinių pensijų komitetui, Europos Komisijos bankininkystės, mokėjimų ir draudimo ekspertų grupei, Europos Komisijos lošimo paslaugų ekspertų darbo grupei ir Europos Komisijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ekspertų darbo grupei, ES Tarybos Finansinių paslaugų ir Įsisteigimo ir paslaugų darbo grupėms nagrinėjamais skyriaus kompetencijos klausimais;

8. koordinuoti atsakymų ES Tarybai, Europos Komisijai ar kitoms ES institucijoms projektų, susijusių su Lietuvos Respublikos draudimo, profesinių pensijų ir lošimų veiklos teisiniu reglamentavimu, dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų šiose srityse atitikties ES teisei, dėl Europos Komisijos oficialių pranešimų apie pažeidimus ir pagrįstos nuomonės dėl ES naujai išleistų teisės aktų neperkėlimo arba neteisingo perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisę, rengimą;

9. koordinuoti nuomonės ir argumentų dėl poreikio įstoti į bylą, svarstomą Europos Bendrijų Teisingumo Teisme, kai byla susijusi su draudimo, profesinių pensijų arba lošimų veiklos teisiniu reglamentavimu, rengimą;

10. koordinuoti pasiūlymus dėl visuomenės švietimo apie draudimo, profesinių pensijų ir lošimų veiklą;

11. koordinuoti pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos prisiimtų įsipareigojimų derybose su valstybėmis ne ES narėmis draudimo srityje rengimą;

12. koordinuoti pasiūlymų dėl Biuro narių mokamų atskaitymų nuo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokų dydžių ir tvarkos, stojamojo Biuro nario įnašo dydžio ir jo mokėjimo taisyklių, Biuro iždo laisvų lėšų investavimo tvarkos, rengimą;

13. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimu pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos susitikimuose su užsienio institucijų, įstaigų, organizacijų ir kitų subjektų atstovais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

14. užtikrinti tinkamą ir savalaikį Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės įstaigų ir institucijų pavedimų vykdymą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

15. organizuoti ir kontroliuoti įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat gyventojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir pagal skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus dėl reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

16. esant pavedimui atstovauti ministerijai susitikimuose, darbo grupėse, komisijose ir dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Seimo šakinių komitetų posėdžiuose svarstant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

17. bendradarbiauti su valstybės institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis ir kitomis institucijomis sprendžiant draudimo, profesinių pensijų, lošimų veiklos, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, kiek tai susiję su finansų rinkų ir lošimų veikla, teisinio reglamentavimo klausimus;

18. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.