Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais draudimo ir profesinių pensijų veiklą;

3. žinoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos Respublikos ir ES draudimo ir profesinių pensijų srityse;

4. būti susipažinęs su ES reikalų koordinavimu Lietuvos Respublikoje;

5. mokėti rengti Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose svarstomais klausimais;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes, taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens  B2 lygiu;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

9. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus draudimo veiklos ir draudimo veiklos priežiūros, profesinių pensijų veiklos ir profesinių pensijų veiklos priežiūros srityse;  

2. rengti ir teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, kiek tai susiję su finansų rinkų ir lošimų veikla;

3. dalyvauti ES Tarybos Finansinių paslaugų darbo grupėje, Europos Komisijos bankininkystės, mokėjimų ir draudimo ekspertų grupėje ir Europos Komisijos Draudimo ir profesinių pensijų komitete svarstant pateiktus pasiūlymus dėl draudimo ir profesinių pensijų veiklos tobulinimo ir direktyvos dėl draudimo tarpininkavimo, direktyvos dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir vykdymo perkėlimo į nacionalinę teisę;

4. rengti ir teikti medžiagą ir pasiūlymus dėl Lietuvos pozicijos draudimo, profesinių pensijų ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, kiek tai susiję su finansų rinkų ir lošimų veikla, klausimais formavimo atstovaujant Lietuvos Respublikai Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Sąjungos nuolatinių atstovų komitete (COREPER II), Europos Tarybos ekonomikos ir finansų komitete ir Europos Tarybos finansinių paslaugų komitete;

5. rengti atsakymų ES Tarybai, Europos Komisijai ar kitoms ES institucijoms projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos draudimo ir profesinių pensijų veiklos teisiniu reglamentavimu, dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų šiose srityse atitikties ES teisei, dėl Europos Komisijos oficialių pranešimų apie pažeidimus ir pagrįstos nuomonės dėl ES naujai išleistų teisės aktų neperkėlimo arba neteisingo perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisę;

6. nagrinėti Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos persiųstas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme svarstomas bylas, susijusias su draudimo ir profesinių pensijų veikla, ir teikti nuomonę ir argumentus dėl poreikio Lietuvos Respublikai įstoti į bylą;

7. rengti Lietuvos pozicijas dėl Europos Tarybos Finansinių paslaugų darbo grupėje svarstomų pasiūlymų draudimo, profesinių pensijų veiklos ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityse;

8. rengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos prisiimtų įsipareigojimų derybose su valstybėmis ne ES narėmis draudimo paslaugų srityje;

9. rengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro (toliau – Biuras) narių mokamų atskaitymų nuo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokų dydžių ir tvarkos, stojamojo Biuro nario įnašo dydžio ir jo mokėjimo taisyklių, Biuro iždo laisvų lėšų investavimo tvarkos;

10. kaupti ir analizuoti Biuro veiklos ir metines finansines ataskaitas, prireikus rengti išvadas ir pasiūlymus dėl jų;

11. rengti ir teikti ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui dokumentus draudimo ir profesinių pensijų veiklos srityje dėl atstovavimo ministerijai kitose ministerijose, valstybės institucijose, organizacijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienio valstybėse;

12. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimu pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos susitikimuose draudimo ir profesinių pensijų klausimais su užsienio institucijų, įstaigų, organizacijų ir kitų subjektų atstovais;

13. analizuoti kitų valstybių patirtį draudimo ir profesinių pensijų veiklos srityje;

14. analizuoti pokyčius ir vystymosi tendencijas draudimo ir profesinių pensijų rinkose, prireikus rengti ir teikti pasiūlymus ministrui ir viceministrams dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo;

15. pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės valdžios ir valdymo įstaigų, institucijų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su draudimo ir profesinių pensijų veikla, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

16. departamento direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės įstaigų ir institucijų pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

17. nagrinėti įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat gyventojų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus dėl draudimo ir profesinių pensijų veiklos ir pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus dėl reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

18. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant;

19. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.