Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, valstybės lėšų, susijusių su kapitalo investicijomis, planavimą, naudojimą ir apskaitą;

3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų finansų valdymo ir/ar planavimo srityje;

4. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6. gebėti atlikti teisės aktų projektų ir investicijų projektų analizę ir teikti dėl jų išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat su teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. metodiškai vadovauti rengiant atitinkamų metų Valstybės investicijų programos projektą;

2. organizuoti ir dalyvauti rengiant išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) disponuojamų piniginių išteklių valdymo (kapitalo investicijų dalyje);

3. organizuoti ir dalyvauti rengiant atitinkamų metų Valstybės investicijų programos projektą;

4. organizuoti ir dalyvauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą (kapitalo investicijų dalį);

5. dalyvauti Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus, taip pat rengti ar dalyvauti rengiant Vyriausybės sprendimų projektus dėl Seimo komitetų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, pareikštų svarstant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektą;

6. rengti ir/ar dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės kapitalo investicijomis, projektus;

7. rengti ir/ar dalyvauti rengiant pastabas ir pasiūlymus dėl derinamų kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir teikiamų Vyriausybei teisės aktų projektų, susijusių su valstybės kapitalo investicijų klausimais;

8. organizuoti ir kontroliuoti asignavimų valdytojų, turinčių teisę teikti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), pasiūlymų dėl investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) įtraukimo į atitinkamų metų Valstybės investicijų programos projektą, taip pat prašymų dėl papildomų lėšų valstybės kapitalo investicijoms skyrimo nagrinėjimą ir išvadų rengimą;

9. organizuoti ir kontroliuoti dokumentų ir formų, reikalingų Valstybės investicijų programos projektui sudaryti ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui ir Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitai parengti, taip pat kitai reikalingai informacijai gauti rengimą;

10. organizuoti ir kontroliuoti informacijos apie atitinkamiems biudžetiniams metams valstybės kapitalo investicijoms numatytų valstybės lėšų paskirstymo pagal investavimo prioritetus, asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) bei skirtų lėšų panaudojimo kaupimą ir paskelbimą ministerijos interneto svetainėje;

11. organizuoti duomenų ir kitos informacijos iš asignavimų valdytojų apie valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, panaudojimą rinkimą, jų patikrinimą, apibendrinimą Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitai parengti;

12. organizuoti ir koordinuotivalstybės biudžeto (kapitalo investicijų dalies) vykdymo ataskaitos rengimą;

13. rengti ir dalyvauti rengiant metodinę medžiagą valstybės kapitalo investicijų planavimo ir vykdymo klausimais ir konsultuoti asignavimų valdytojus, kitus juridinius ir fizinius asmenis;

14. organizuoti ir kontroliuoti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštų, paklausimų, prašymų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą, atsakymų į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengimą;

15. dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant klausimus, susijusius su valstybės kapitalo investicijomis;

16. organizuoti ir kontroliuoti atsakymų dėl skyriui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų rengimą;

17. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.