Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymą bei vykdymą;

3. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis

4. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;.

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti ir dalyvauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus,  rengti ir dalyvauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo patikslinimo projektus;

2. rengti ir dalyvauti rengiant pastabas ir pasiūlymus dėl derinamų kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų ir teikiamų Vyriausybei teisės aktų projektų, susijusių su valstybės biudžetu ir savivaldybių biudžetais, kitais valstybės piniginiais ištekliais, kuriais disponuoja Vyriausybė, taip pat teisės aktų projektus, tiesiogiai susijusius su valstybės biudžeto klausimais finansų srityje;

3. esant pavedimui atstovauti Finansų ministerijai skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose;

4. rengti informaciją, pranešimus, įvairius statistinius duomenis savivaldybių biudžetų vykdymo klausimais, analizuoti savivaldybių biudžetų pajamų vykdymo dinamiką, vertinti ir apibendrinti informaciją, reikalingą ataskaitoms rengti, analizuoti šias ataskaitas, teikti analitines išvadas;

5. vykdyti skyriaus kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą, susijusį su savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimu;

6. nagrinėti savivaldybių prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo ir teikti išvadas bei pasiūlymus;

7. rengti formas, pagal kurias pateikiami patvirtinti savivaldybių biudžetai, sudaryti patvirtintų savivaldybių biudžetų suvestinę;

8. vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės priimtus sprendimus dėl valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų tarpusavio atsiskaitymų, teikti kompetentingam ministerijos administracijos padaliniui pranešimus apie savivaldybių biudžetams priklausančias pervesti sumas;

9. rengti ministerijos nuomonę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais savivaldybėms jų biudžetų sudarymo, vykdymo, skolinimosi, atskaitomybės pildymo ir kitais finansiniais klausimais;

10. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų raštų, prašymų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

11. esant pavedimui dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant finansinius klausimus;

12. teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti skyriaus kompetencijai priklausančius dokumentus;

13. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;