Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba verslo ir vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos krypties) išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymą bei vykdymą;

3. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

4. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti dėl jų pastabas ir pasiūlymus;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti ir dalyvauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus, rengti ir dalyvauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo patikslinimo projektus;

2. rengti ir dalyvauti rengiant pastabas ir pasiūlymus dėl derinamų kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų ir teikiamų Vyriausybei teisės aktų projektų, susijusių su valstybės biudžetu ir savivaldybių biudžetais, kitais valstybės piniginiais ištekliais, kuriais disponuoja Vyriausybė, taip pat teisės aktų projektus, tiesiogiai susijusius su biudžeto klausimais finansų srityje;

3. rengti teisės aktų dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms, valstybės institucijoms ir įstaigoms piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti projektus;

4. rengti valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų tarpusavio atsiskaitymų pažymas ir teikti kompetentingam ministerijos administracijos padaliniui pranešimus apie savivaldybių biudžetams priklausančias pervesti sumas;

5. nagrinėti savivaldybių prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo ir teikti išvadas bei pasiūlymus;

6. vadovaujantis teisės aktais pagal asignavimų valdytojų ir savivaldybių prašymus atlikti asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS), užtikrinti šių duomenų teisingumą;

7. sudaryti patvirtintų savivaldybių biudžetų suvestinę, mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų suvestinę;

8. vykdyti skyriaus kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą, susijusį su lėšų pervedimu savivaldybėms pagal šias priemones:

8.1. asignavimų, numatytų bendrosios dotacijos kompensacijai mokėti, pervedimą;

8.2. asignavimų kompensacijoms, susijusioms su valstybės finansinės paramos teikimu parvežant į Lietuvą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikus, išmokėtų sumų kompensavimą;

8.3. asignavimų kompensacijoms, susijusioms su piliečių ir religinių bendrijų nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu, pervedimą;

8.4. asignavimų, numatytų savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimui, pervedimą;

9. esant pavedimui dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant savivaldybių finansinius klausimus;

10. tvarkyti skyriaus kompetencijai priklausančius dokumentus, raštus;

11. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų raštų, prašymų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais:

12. rengti ministerijos nuomonę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais savivaldybėms jų biudžetų sudarymo, vykdymo, skolinimosi ir kitais finansiniais klausimais;

13. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.