Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba verslo ir vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos krypties) išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymą bei vykdymą;

3. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties viešųjų finansų valdymo ar planavimo srityje;

4. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

5. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti dėl jų pastabas ir pasiūlymus;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą. 

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti ir dalyvauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektus, rengti ir dalyvauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo patikslinimo projektus;

2. rengti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetais projektus, atlikti rengiamų ir kitų institucijų teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

3. prireikus dalyvauti Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektus, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo patikslinimo projektus bei kitus teisės aktų projektus, tiesiogiai susijusius su savivaldybių biudžetų klausimais ir teikti informaciją bei pagal kompetenciją rengti išvadas dėl Seimo komitetų, Seimo frakcijų, Seimo narių pasiūlymų;

4. rengti ir dalyvauti rengiant pastabas ir pasiūlymus dėl derinamų kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų ir teikiamų Vyriausybei teisės aktų projektų, susijusių su valstybės biudžetu ir savivaldybių biudžetais, kitais valstybės piniginiais ištekliais, kuriais disponuoja Vyriausybė, taip pat teisės aktų projektus, tiesiogiai susijusius su biudžeto klausimais finansų srityje;

5. vykdyti ar dalyvauti vykdant skyriaus kompetencijai priskirtų Finansų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą;

6. pagal kompetenciją dalyvauti kartu su kitomis biudžeto programų vertinimą vykdančiomis institucijomis atliekant metiniame vertinimo plane numatytus vertinimus;

7. organizuoti ir kontroliuoti formų, pagal kurias pateikiami patvirtinti savivaldybių biudžetai, rengimą, koordinuoti patvirtintų savivaldybių biudžetų suvestinės sudarymą;

8. analizuoti, vertinti ir teikti išvadas dėl kompetentingų ministerijos administracijos padalinių parengtų finansinės savivaldybių biudžetų atskaitomybės formų;

9. rengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius savivaldybių skolinimąsi, konsultuoti savivaldybių tarnybas skolinimosi, jų biudžetų sudarymo ir vykdymo klausimais;

10. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų raštų, prašymų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

11. užtikrinti ir vykdyti Finansų ministerijos internetinės svetainės priežiūrą skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

12. esant pavedimui dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant finansinius klausimus;

13. rengti ministerijos nuomonę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais savivaldybėms jų biudžetų sudarymo, vykdymo, skolinimosi ir kitais finansiniais klausimais;

14. dalyvauti ir teikti išvadas ir pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su savivaldybių finansais;

15. vykdyti skyriaus vedėjo funkcijas jam laikinai nesant;

16. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.