Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymą bei vykdymą;

3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų finansų valdymo ar planavimo srityje;

4. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

5. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti dėl jų pastabas ir pasiūlymus;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. užtikrinti skyriaus nuostatuose skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;

2. organizuoti ir metodiškai vadovauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektus bei atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo patikslinimo projektus;

3. organizuoti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetais projektus, kontroliuoti skyriaus valstybės tarnautojų teisės aktų projektų minėtais klausimais rengimą ir derinimą;

4. prireikus dalyvauti Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektus, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo patikslinimo projektus bei kitus teisės aktų projektus, tiesiogiai susijusius su savivaldybių biudžetų klausimais ir teikti informaciją bei pagal kompetenciją rengti išvadas dėl Seimo komitetų, Seimo frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, dalyvauti rengiant Vyriausybės išvadą;

5. rengti ir dalyvauti rengiant pastabas ir pasiūlymus dėl derinamų kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų ir teikiamų Vyriausybei teisės aktų projektų, susijusių su valstybės biudžetu ir savivaldybių biudžetais, kitais valstybės piniginiais ištekliais, kuriais disponuoja Vyriausybė, taip pat teisės aktų projektų, tiesiogiai susijusių su biudžeto klausimais finansų srityje;

6. užtikrinti skyriaus dalyvavimą rengiant dokumentus ir formas, reikalingas valstybės biudžeto projektui sudaryti ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti bei tam tikroms valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitoms parengti ir kitai reikalingai informacijai gauti;

7. koordinuoti ir kontroliuoti lėšų pervedimą savivaldybėms iš valstybės biudžeto iždo sąskaitos savivaldybių biudžetams išlaidų struktūros skirtumams ir gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti;

8. nagrinėti ar dalyvauti nagrinėjant savivaldybių pateiktus dokumentus dėl trumpalaikių ir (ar) ilgalaikių paskolų teikimo iš valstybės biudžeto lėšų ir teikti pasiūlymus dėl šių paskolų teikimo/neteikimo;

9. koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus kompetencijai priskirtų Finansų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą;

10. užtikrinti skyriui priskirtų programų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų, kurios įtraukiamos į bendrą ministerijos finansinę atskaitomybę, rengimą;

11. dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse, rengiant teisės aktų projektus, susijusius su savivaldybių biudžetais bei sprendžiant kitus savivaldybių finansinius klausimus;

12. dalyvauti ir teikti išvadas bei pasiūlymus Vyriausybėje svarstomas klausimais, susijusiais su valstybės ir savivaldybių finansais;

13. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrinti skyriaus dokumentų tvarką ir jų saugojimą;

14. organizuoti ir kontroliuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštų, paklausimų, prašymų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą, atsakymų į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengimą

15. rengti ministerijos nuomonę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais savivaldybėms jų biudžetų sudarymo, vykdymo, skolinimosi ir kitais finansiniais klausimais

16. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.