Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą;

3. išmanyti finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų bei įmonių valdymo principus bei veiklos specifiką;

4. išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

5. turėti darbo patirties rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

6. sugebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas bei pasiūlymus;

7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

8. mokėti kaupti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

9. mokėti dirbti Microsoft Office programomis: Word, Excel, Internet Explorer, PowerPoint, taip pat mokėti naudotis teisės aktų paieška LITLEX teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėse.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. nagrinėti klausimus, susijusius su skyriaus kompetencijai priskirtų finansų ministrui pavestų valdymo sričių politikos formavimu ir jos įgyvendinimu;

2. teikti rekomendacijas dėl ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

3. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

4. analizuoti ir teikti pagal skyriaus kompetenciją pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų parengtų teisės aktų, susijusių su ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veikla, projektų;

5. nagrinėti skundus, susijusius su ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veikla;

6. rengti finansų ministro įsakymų dėl atitinkamų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų išlaidų, pajamų ir sąnaudų sąmatų, investicijų į turtą planų, kurie turi būti patvirtinti pagal teisės aktus, projektus;

7. rengti finansų ministro įsakymų dėl atitinkamų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo, kurie turi būti patvirtinti pagal teisės aktus, projektus;

8. nagrinėti ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų metinių veiklos planų, kuriuos tvirtina finansų ministras ar įstaigos vadovas, įgyvendinimo ataskaitas, veiklos ataskaitas, kurių pateikimą šių įstaigų organui, kurio teises ir pareigas įgyvendina ministerija, numato Lietuvos Respublikos įstatymai;

9. dalyvauti įvairiose darbo grupėse ir komisijose, kuriose sprendžiami klausimai, susiję su ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veikla;

10. talpinti skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų projektus ir išvadas dėl teisės aktų projektų Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje;

11. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti dokumentų tvarkymą ir jų saugojimą;

12. skyriaus vedėjo pavedimu atstovauti skyriui priskirtais klausimais ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose;

13. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.