Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą;

3. būti susipažinęs su ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valdymo principais bei veiklos ypatumais, taip pat išmanyti viešųjų juridinių asmenų veiklos planavimo principus;

4. žinoti Lietuvos Respublikos institucinę ir teisinę sistemas;

5. išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

6. gebėti taisyklinga lietuvių kalba reikšti mintis žodžiu ir raštu, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ir teikti siūlymus, pastabas bei išvadas;

7. mokėti dirbti Microsoft Office programomis: Word, Excel, Internet Explorer, PowerPoint, taip pat mokėti naudotis teisės aktų paieška LITLEX teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėse;

8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei skyriaus veiklą.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. vadovauti Įstaigų veiklos priežiūros skyriui;

2. organizuoti Įstaigų veiklos priežiūros skyriaus darbą, užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą;

3. spręsti Įstaigų veiklos priežiūros skyriaus valstybės tarnautojų veiklos klausimus;

4. vertinti Įstaigų veiklos priežiūros skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

5. teikti išvadas dėl Įstaigų veiklos priežiūros skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo;

6. nagrinėti klausimus, susijusius su Įstaigų veiklos priežiūros skyriui priskirtų finansų ministrui pavestų valdymo sričių politikos formavimu ir jos įgyvendinimu;

7. koordinuoti teisės aktų, reglamentuojančių ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą, projektų rengimą;

8. įgyvendinti ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos priežiūrą;

9. atstovauti pagal kompetenciją Finansų ministerijai ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų organuose;

10. koordinuoti ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos planų tvirtinimą, kai Lietuvos Respublikos įstatymai numato įstaigos organo, kurio teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija, pareigą nustatyti šių įstaigų bei įmonių veiklos strategiją arba finansų ministro pareigą tvirtinti šių įstaigų strateginį veiklos planą;

11. teikti išvadas dėl ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos pagal jų veiklos planų įgyvendinimo ataskaitas;

12. atstovauti finansų ministro, ministerijos kanclerio, finansų viceministrų pavedimu Finansų ministerijai sprendžiant klausimus, susijusias su ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veikla, kitose valstybės institucijose ir įstaigose ir siūlyti šių klausimų sprendimo projektus;

13. dalyvauti laikinai ar nuolat veikiančiose Finansų ministerijos ir kitose darbo grupėse ir komisijose rengiant teisės aktų projektus, svarstant ir priimant sprendimus ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos klausimais;

14. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.