Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą;

3. būti susipažinęs su ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valdymo principais bei veiklos ypatumais, taip pat išmanyti viešųjų juridinių asmenų veiklos planavimo principus;

4. žinoti Lietuvos Respublikos institucinę ir teisinę sistemas;

5. gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;

6. gebėti taisyklinga lietuvių kalba reikšti mintis žodžiu ir raštu, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ir teikti pastabas, pasiūlymus bei išvadas;

7. mokėti dirbti Microsoft Office programomis (Word, Internet Explorer), naudotis teisės aktų paieška LITLEX teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėse.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. nagrinėti klausimus, susijusius su skyriui priskirtų finansų ministrui pavestų valdymo sričių politikos formavimu ir jos įgyvendinimu;

2. teikti pasiūlymus ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos ir šios veiklos priežiūros organizavimo klausimais;

3. rengti ir/ar dalyvauti rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos tobulinimo klausimais projektus ir nustatyta tvarka juos derinti su ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis institucijomis;

4. nagrinėti skundus, susijusius su ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veikla;

5. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų įstaigų ar institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veikla;

6. dalyvauti laikinai ar nuolat veikiančiose ministerijos ar kitose darbo grupėse ir komisijose rengiant teisės aktų projektus, svarstant ir priimant sprendimus ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos klausimais;

7. atstovauti pagal skyriaus kompetenciją ministerijai ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų organuose;

8. rengti finansų ministro įsakymų dėl atitinkamų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų išlaidų, pajamų ir sąnaudų sąmatų, investicijų į turtą planų, kurie turi būti patvirtinti pagal teisės aktus, projektus;

9. rengti valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklos rodiklių, nuo kurių priklauso šių įmonių ir įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos kintamoji dalis, projektus ir finansų ministro įsakymų dėl jų tvirtinimo projektus;

10. nagrinėti ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų strateginių veiklos planų projektus ir rengti finansų ministro įsakymų dėl ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų strateginių veiklos planų tvirtinimo projektus, kai Lietuvos Respublikos įstatymai numato įstaigos organo, kurio teises ir pareigas įgyvendina ministerija, pareigą nustatyti šių įstaigų veiklos strategiją arba finansų ministro pareigą tvirtinti šių įstaigų strateginį veiklos planą;

11. nagrinėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų metinius veiklos planų projektus ir rengti finansų ministro sprendimų dėl jų suderinimo projektus;

12. nagrinėti ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų metinių veiklos planų, kuriuos tvirtina finansų ministras ar įstaigos vadovas, įgyvendinimo ataskaitas, veiklos ataskaitas, kurių pateikimą šių įstaigų organui, kurio teises ir pareigas įgyvendina ministerija, numato Lietuvos Respublikos įstatymai;

13. nesant skyriaus vedėjo, atlikti jo funkcijas;

14. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.