Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto projekto sudarymą ir patvirtinto biudžeto vykdymą, strateginį planavimą, biudžetinių įstaigų veiklą ir finansus;

3. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

4. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis bei Navision Financials (Microsoft Dynamics NAV) programa;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

 

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti asignavimų, skiriamų Krašto apsaugos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos programoms, kurias vykdo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – kuruojami asignavimų valdytojai) programoms ir priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kurie reikalingi atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo projektui parengti;

2. nagrinėti kuruojamų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, programų sąmatų projektus, dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sudarytose darbo grupėse, rengti išvadas kuruojamiems asignavimų valdytojams ir ministerijos vadovybei;  

3. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu, projektus, atlikti rengiamų ir kitų institucijų teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

4. vadovaujantis teisės aktais pagal kuruojamų asignavimų valdytojų prašymus atlikti asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);

5. nagrinėti ir vertinti kuruojamų asignavimų valdytojų programų sąmatų įvykdymo ataskaitas ir teikti pasiūlymus rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektus;

6. dalyvauti kuruojamų asignavimų valdytojų programų vertinime ir teikti pastabas ir pasiūlymus programų koordinatoriams;

7. dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus ir sprendžiant finansinius klausimus;

8. nagrinėti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, paklausimus, prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus bei rengti atsakymus į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

9. rengti informaciją, pranešimus ir kitą reikalingą medžiagą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

10. teisės aktuose nustatyta tvarka tvarkyti dokumentus ir užtikrinti jų saugojimą;

11. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.