Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinkas, finansų įstaigų veiklą ir finansines paslaugas;

3. būti susipažinęs su pokyčiais ir vystymosi tendencijomis Lietuvos Respublikos ir ES finansų rinkose;

4. būti susipažinęs su ES reikalų koordinavimu Lietuvos Respublikoje;

5. mokėti rengti Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose svarstomais klausimais;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, vertinti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, koordinuoti jų rengimą kredito, mokėjimo, elektroninių pinigų įstaigų veiklos ir priežiūros, mokėjimų sistemų ir valiutos keitimo bei finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugos srityse;

 

2. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus dėl ES teisės aktų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę kredito, mokėjimo, elektroninių pinigų įstaigų veiklos ir priežiūros, mokėjimų sistemų ir valiutos keitimo srityse ar koordinuoti jų rengimą;

3. rengti ir teikti dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo Lietuvos Respublikai atstovaujant ES Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete, Europos Tarybos Finansinių paslaugų komitete, Europos Komisijos Mokėjimų komitete, Europos Komisijos Europos bankininkystės komitete;

4. dalyvauti ES Tarybos ir Europos Komisijos sudarytose darbo grupėse svarstant klausimus, susijusius su skyriaus kompetencija;

5. pagal skyriaus kompetenciją rengti medžiagą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais bei prisijungimui prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos reikalingais klausimais;

6. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės valdžios ir valdymo įstaigų bei institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

7. pagal kompetenciją rengti atsakymus į Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, įmonių ir organizacijų, gyventojų bei ministerijos administracijos padalinių paklausimus ir pasiūlymus ir juose pateiktus klausimus, rengti sprendimų projektus ir (ar) atsakymus;

8. pagal skyriaus kompetenciją analizuoti pokyčius ir vystymosi tendencijas finansų rinkoje ir prireikus rengti ministrui ir viceministrui dokumentus šiais klausimais;

9. esant pavedimui pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos susitikimuose su užsienio institucijų, įstaigų, organizacijų ir kitų subjektų atstovais;

10. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.