Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos ir kompiuterių mokslų krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų naudojimą, informacinių sistemų kūrimą;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinių fondų planavimą, įgyvendinimą ir kontrolę;

4. būti susipažinęs su WEB aplikacijų kūrimo technologijomis (PHP, Java, HTML) ir WEB duomenų perdavimo technologijomis (XML, WEB services);

5. būti susipažinęs su SQL technologijomis valdomomis duomenų bazėmis, gebėti analizuoti duomenis, rengti netipines ataskaitas;

6. turėti informacinių sistemų reikalavimų analizės, projektavimo ir testavimo patirties;

7. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. testuoti SFMIS, fiksuoti neatitikimus, kontroliuoti pataisymų (pakeitimų) teikimą ir diegimą;

2. rengti ir derinti informacinėms sistemoms reikalingų teisės aktų ir dokumentų projektus;

3. konsultuoti informacinės sistemos naudotojus, rengti ir viešinti informacinės sistemos metodinius dokumentus, registruoti informacinės sistemos naudotojų poreikius ir pageidavimus, juos analizuoti bei rengti išvadas ir pasiūlymus dėl įgyvendinimo;

4. administruoti informacinių sistemų naudotojus ir prižiūrėti žinynus;

5. fiksuoti informacinių sistemų neatitikimus, juos analizuoti ir pasiūlyti galimus sprendimus;

6. rengti ir derinti informacinės sistemos duomenų teikimo sutarčių projektus;

7. koordinuoti informacinės sistemos palaikymo ir plėtros projektų (toliau – Projektai) veiklas;

8. analizuoti ir vertinti informacinės sistemos dokumentaciją ir Projektų rezultatus;

9. nagrinėti teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius Projektų įgyvendinimą, teikti pasiūlymus dėl jų suderinamumo ir įgyvendinimo informacinėje sistemoje;

10. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos ribose.