Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Darbuotojui keliami profesinės kvalifikacijos reikalavimai:

1. turėti ne žemesnį kaip specialųjį vidurinį išsilavinimą;

2. būti
susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, statybos techninius reikalavimus, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;

3. išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti pasiūlymus bei teikti išvadas.

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1. skyriaus kompetencijos ribose rengia lokalinių teisės aktų, susijusių su ministerijos ūkine veikla, projektus;

2. skyriaus kompetencijos ribose ruošia dokumentus vykdomiems viešiesiems pirkimams bei kontroliuoja jų vykdymą;

3. kontroliuoja viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą bei kaupia ir sistemina informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, ruošia viešųjų pirkimų planus, sąmatų projektus;

4. dalyvauja skyriui patikėto ministerijos turto valdyme ir apskaitoje:

4.1. rengia pasiūlymus dėl ilgalaikio turto ir mažaverčio inventoriaus poreikio;

4.2. rengia dokumentus dėl ilgalaikio turto rekonstrukcijos poreikio, investicinių projektų planavimo ir profilaktikų bei remonto darbų vykdymo;

4.3. rengia dokumentus ilgalaikio turto panaudai ir jo perdavimui;

4.4. rengia dokumentus ilgalaikio turto skaidymui ir apjungimui;

5. koordinuoja ir prižiūri ministerijai priklausančių statinių techninę eksploataciją bei ministerijos statinių remonto darbus (einamasis remontas);

6. rengia atsakymus į gautus raštus skyriaus kompetencijos klausimais;

7. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.