Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų panaudojimą

3. išmanyti informacinių technologijų panaudojimą reglamentuojančius standartus ir jų taikymą;

4. turėti darbo patirties informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektavimo, diegimo, administravimo ir palaikymo srityse;

5. gebėti administruoti Oracle ir MS SQL duomenų bazių valdymo sistemas (toliau vadinama – DBVS);

6. turėti informacinių sistemų diegimo bei informacinių sistemų pakeitimų valdymo patirties;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas, organizuoti pristatymus ir prezentacijas;

8. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti skyriaus bei savo darbą

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

             1. dalyvauti organizuojant programinės įrangos apskaitą;

             2. padėti įgyvendinti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros nuostatas bei plėtoti ministerijos informacines sistemas;

             3. dalyvauti planuojant naujų informacinių technologijų ir informacinių sistemų įdiegimą ir palaikymą ministerijoje, užtikrinant informacinių sistemų duomenų integralumą;

             4. dalyvauti kuriant ir valdant informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektus;

             5. dalyvauti kuriant ministerijos informacinių technologijų strategiją, formuojant informacinių technologijų naudojimo politiką;

             6. administruoti skyriui priskirtų ministerijos valdomų ir tvarkomų informacinių sistemų duomenų bazes, veikiančias Oracle ar MS SQL DBVS platformose;

             7. administruoti Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) struktūrinių fondų ir ES Sanglaudos fondo kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros (toliau– SFMIS) sistemą;

               8. pavaduoti už duomenų bazių valdymo sistemų administravimą atsakingus skyriaus valstybės tarnautojus;

               9. atlikti SFMIS duomenų bazių ir aplikacijų serverių korektiško veikimo priežiūrą, analizuoti pastebėtus neatitikimus ir juos fiksuoti, apibendrinti, inicijuoti pataisymų/pakeitimų poreikį;

               10 rinkti SFMIS tobulinimo/plėtros poreikius, juos analizuoti, teikti išvadas ir siūlymus dėl jų įgyvendinimo galimybės;

               11. pagal kompetenciją diegti informacinių sistemų pakeitimus ar organizuoti jų diegimą;

12. pagal kompetenciją užtikrinti skyriaus administruojamų informacinių sistemų duomenų saugą;

13. dalyvauti rengiant ministerijos informacinių technologijų naudojimą, duomenų saugą reglamentuojančius dokumentus;

14. konsultuoti informacinių technologijų ir informacinių sistemų bei kompiuterinės įrangos naudotojus;

15. nagrinėti naujas informacinių technologijų galimybes ir aktyviai jas taikyti savo veikloje;

16. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.