Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių steigimą, pertvarkymą, pabaigą, veiklą ir valdymą;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir viešojo administravimo subjektų administracinių procedūrų organizavimą;

4. žinoti Lietuvos Respublikos institucinę ir teisinę sistemas, administracinių procedūrų sprendimų ir teisės aktų projektų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, reikalingą skyriaus veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas bei pasiūlymus;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą;

8. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

9. mokėti dirbti Microsoft Office programomis: Word, Excel, Internet Explorer, PowerPoint, taip pat mokėti naudotis teisės aktų paieškos sistemomis.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. nagrinėti klausimus, susijusius su skyriaus kompetencijai priskirtų finansų ministrui pavestų valdymo sričių politikos formavimu ir jos įgyvendinimu;

2. analizuoti ir teikti pagal skyriaus kompetenciją pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų parengtų teisės aktų, susijusių su ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių veikla, projektų;

3. nagrinėti skundus, susijusius su ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių veikla;

4. nagrinėti ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų metinių veiklos planų, kuriuos tvirtina finansų ministras ar įstaigos vadovas, įgyvendinimo ataskaitas ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių veiklos ataskaitas, kurių pateikimą šių įstaigų organui, kurio teises ir pareigas įgyvendina ministerija, numato Lietuvos Respublikos įstatymai;

5. teikti rekomendacijas dėl ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

6. atlikti skyriaus ar kitų asmenų siūlomų naujų iniciatyvų, susijusių su ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių veikla, teisinio reguliavimo poveikio vertinimą ir teikti teisines išvadas;

7. rengti finansų ministro įsakymų dėl atitinkamų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų pajamų, išlaidų ir (arba) sąnaudų sąmatų, investicijų į turtą planų, kurie turi būti patvirtinti pagal teisės aktus, projektus;

8. rengti finansų ministro įsakymų dėl atitinkamų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo, kurie turi būti patvirtinti pagal teisės aktus, projektus;

9. organizuoti atestuotų auditorių ar audito įmonių parinkimą ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms ir įmonėms, kuriose pagal įstatymų nuostatas turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas

10. rengti ir dalyvauti rengiant ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

11. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, svarstant klausimus, susijusius su valstybės politikos skyriui priskirtose valstybinės priežiūros srityse formavimu;

12. dalyvauti laikinai ar nuolat veikiančiose darbo grupėse ir komisijose, kuriose sprendžiami klausimai, susiję su ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių veikla;

13. vykdyti kitus skyriaus vedėjo, o jo nesant – skyriaus vedėjo pavaduotojo, nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.