Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais strateginį planavimą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, Finansų ministerijos veiklą;

3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, analizuoti, sisteminti, vertinti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

4. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir tvarkymo taisyklėmis, teisės aktų rengimo reikalavimais;   

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

7. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. organizuoti įstaigų prie ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių steigėja yra ministerija, viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija (toliau – įstaigos), informacijos, reikalingos ministerijos strateginiam veiklos planui ir veiklos ataskaitai parengti, rengimą;

2. organizuoti įstaigų metinių veiklos planų rengimą;

3. rengti biudžeto lėšų naudojimo sutartis;

4. organizuoti įstaigų programų ir priemonių sąmatų rengimą;

5. prireikus tikslinti įstaigų sąmatas;

7. organizuoti ministerijos strateginio veiklos plano programų vertinimą;

8. kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, būtiną skyriaus funkcijoms atlikti;

9. esant pavedimui atstovauti ministerijai svarstant su ministerijos veikla ir strateginiu planavimu susijusius klausimus kitose valstybės institucijose ar įstaigose

10. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl valstybės institucijų, įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų raštų, paklausimų, pareiškimų ir skundų, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

11. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.