Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto projekto sudarymą ir patvirtinto biudžeto vykdymą, strateginį planavimą, biudžetinių įstaigų veiklą ir finansus;

3. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

4. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

5. turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties viešųjų finansų valdymo ir/ar planavimo srityje;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis bei Navision Financials (Microsoft Dynamics NAV) programa;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą.

 

 

 

 Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. metodiškai vadovauti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu, projektus, atliekant rengiamų ir kitų institucijų teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų finansinę analizę;

2. metodiškai vadovauti ir dalyvauti rengiant asignavimų, skiriamų valstybės valdžios, gynybos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos, dalies bendrųjų valstybės paslaugų programoms bei kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kurie reikalingi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti;

3. nustatyta tvarka dalyvauti nagrinėjant skyriaus kuruojamų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, programų išlaidų suvestinių ir sąmatų projektus, asignavimų valdytojų pajamų įmokų ir išlaidų sąmatų projektus, dalyvauti atliekant išlaidų naudingumo analizę, prireikus teikti pasiūlymus dėl jų patikslinimo ir tuo pagrindu organizuoti valstybės biudžeto projekto parengimą;

4. teikti išvadas ir pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais;

5. užtikrinti, skyriaus kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) vykdymą; 

6. dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose svarstant valstybės biudžeto projektą ir teikti išvadas ir informaciją dėl Seimo komitetų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, pareikštų svarstant valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą;

7. organizuoti ir kontroliuoti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštų, paklausimų, prašymų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą, atsakymų į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengimą;

8. dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant klausimus, susijusius su valstybės kapitalo investicijomis;

9. organizuoti ir kontroliuoti atsakymų dėl skyriui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų rengimą;

10. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrinti dokumentų tvarkymą ir jų saugojimą;

11. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.