Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, finansų kontrolę, biudžeto sandarą, Valstybės iždo procedūras, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;

3. būti susipažinęs su tarptautiniais vidaus audito standartais;

4. išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6. mokėti atlikti vidaus auditą viešuosiuose juridiniuose asmenyse, turėti vidaus audito arba /ir audito atlikimo patirtį;

7. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, vertinti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šias funkcijas:

1. analizuoti, kaip veikia valstybės institucijų vidaus audito tarnybos;

2. analizuoti ir vertinti vidaus audito sistemos būklę, ruošti ataskaitas kartu su išvadomis ir rekomendacijomis;

3. analizuoti ir vertinti valstybės institucijų vidaus audito tarnybų pateiktas veiklos ataskaitas, kitą medžiagą dėl vidaus audito, ruošti ataskaitas kartu su išvadomis ir rekomendacijomis;

4. dalyvauti parenkant į pareigas vidaus audito tarnybų vadovus;

5. nagrinėti viešųjų juridinių asmenų vidaus audito tarnybų vadovų atleidimo priežastis;

6. vykdyti ministerijos vadovybės pavedimus, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nurodymus skyriaus kompetencijos klausimais;

7. ministro, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti Finansų ministerijai Lietuvos ir užsienio valstybių institucijose skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

8. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose.