Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės skolos valdymą, finansinio turto bei finansinių įsipareigojimų apskaitą, viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

3. gebėti analizuoti ir vertinti finansinės atskaitomybės bei finansinių ataskaitų duomenis;

4. turi ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos srityje;

5. turėti darbo patirties finansinių priemonių apskaitos srityje;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos :

1. apskaityti ir sisteminti valstybės finansinį turtą ir valstybės garantijas kreditoriams –paskolas, suteiktas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, valstybės garantijas kreditoriams ir sudaryti žiniaraščius, kitas ataskaitas bei atnaujinti jų duomenis ir atsakyti už duomenų tikrumą;

2. vadovaujantis VSAFAS atlikti finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos įrašų registravimą Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo sistemoje (toliau – VSPVIS), tikrinti apskaitos įrašų, automatiškai registruotų VSPIVS, pilnumą bei teisingumą;

3. atlikti finansinių priemonių amortizuotos savikainos skaičiavimą ir registravimą apskaitoje;

4. naudodamasis VSPIVS sistemos duomenimis, kaupti ir analizuoti suvestinę informaciją apie finansinio turto ir valstybės garantijų pokyčius, sudaryti įsipareigojimų vykdymo ir palūkanų mokėjimo prognozes, atsakyti už faktinį duomenų susisteminimą, esamų įrašų teisingumą, periodiškai atnaujinti duomenis ir atlikti duomenų informacinėje sistemoje kontrolę;

5. rengti ir/ar dalyvauti rengiant finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų ataskaitas, teikti duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) bendroms valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitoms sudaryti;

6. atlikti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų analizę bei nustatyta tvarka teikti duomenis kitiems ministerijos administracijos padaliniams bei kitoms vietos ir tarptautinėms institucijoms;

7. kontroliuoti ūkio subjektams suteiktų paskolų ir paskolų su valstybės garantija grąžinimą ir kitų finansinių įsipareigojimų, susijusių su paskolomis, vykdymą;

8. pagal savo kompetenciją konsultuoti ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus duomenų tvarkymo informacinėse sistemose ir apskaitos klausimais;

9. dalyvauti atliekant finansinio turto bei finansinių įsipareigojimų likučių inventorizaciją, rengti inventorizacijos aprašus;

10. pagal savo kompetenciją rengti teisės aktų, reglamentuojančių finansinių priemonių apskaitą bei metodologiją, projektus ir dalyvauti derinant kitus parengtus teisės aktų projektus;

11. analizuoti skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikti skyriaus vedėjui apibendrintą informaciją bei siūlymus dėl skyriaus funkcijų vykdymui reikalingo sistemos funkcionalumo tobulinimo bei darbo kokybės gerinimo;

12. dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose, atstovauti skyrių kitose valstybės institucijose, įstaigose bei organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

13. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės institucijomis, savivaldybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais;

14. kaupti, sisteminti ir saugoti dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošti jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoti į archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą;

15. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.