Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir tarnybines komandiruotes;

3. būti susipažinęs su diplomatinio ir valstybinio protokolo taisyklėmis, užsienio svečių priėmimo organizavimo, vizitų (Lietuvoje ir užsienyje) programų ruošimo bendrosiomis taisyklėmis, išmanyti pagrindinius tarptautinių konferencijų, verslo forumų organizavimo principus;

4. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir tvarkymo taisyklėmis;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti finansų ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių dėl vykimo į komandiruotes projektus;

2. bendrauti ir bendradarbiauti su kelionių agentūromis dėl vizitų, komandiruočių ir renginių organizavimo;

3. palaikyti ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, su Lietuvos Respublikos nuolatine atstovybe Europos Sąjungoje dėl bendrų komandiruočių organizavimo;

4. tvarkyti ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų), vykstančių į komandiruotes užsienyje ir Lietuvos Respublikoje, dokumentus (bilietus, sveikatos draudimo liudijimus, viešbučio rezervacijos patvirtinimus, vizas);

5. teikti informaciją ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams), besiruošiantiems vykti į komandiruotės, apie maršrutus, kainas ir apgyvendinimo sąlygas;

6. teikti tarnybinių komandiruočių ir reprezentacinių išlaidų dokumentus Ekonomikos departamentui;

7. vykdyti gėlių, suvenyrų, kultūros renginių, meno prekių, maitinimo paslaugų ir kitų reprezentacinių prekių ir paslaugų supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus apklausos būdu;

8. koordinuoti ir derinti finansų ministro kvietimu iš užsienio atvykstančių atitinkamo rango svečių delegacijų vizitų Lietuvoje tvarkaraštį; ruošti ir derinti užsienio valstybių vyriausybinių institucijų delegacijų, atvykstančių finansų ministro kvietimu, vizitų programas, organizuoti šių delegacijų, įvairių tarptautinių organizacijų, bendrovių atstovų susitikimus su ministerijos vadovybe;

9. koordinuoti informacijos, skirtos oficialiems susitikimams, savalaikį pateikimą ministerijos vadovybei, esant būtinybei, rengti susitikimų protokolus;

10. dalyvauti koordinuojant ministerijos vadovybės vizitų į užsienį detales (kelionės dokumentų įforminimą, gyvenamojo ploto nuomą, susitikimų darbotvarkes, kultūrinius renginius ir kitus klausimus);

11. rengti ir/ar dalyvauti rengiant tarptautines konferencijas ir seminarus;

12. spręsti vizų gavimo klausimus atvykstančioms į ministeriją užsienio šalių delegacijoms;

13. organizuoti ir kontroliuoti reprezentacinių išlaidų dokumentų parengimą;

14. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimas.