Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Aukštasis universitetinis ekonominis išsilavinimas.

2. Ne mažesnis kaip trejų metų darbo stažas ekonomikos srityje.

3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teise, reglamentuojančia Bendrijos nuosavų išteklių sistemą, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą finansų srityje, bei susijusiais su atliekama valstybės tarnyba.

4. Fiskalinės analizės metodų supratimas. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. Mokėti apibendrinti ekonominius pokyčius bei pateikti išvadas ir jas pagrįsti. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir departamento skyrių valstybės tarnautojų veiklą.

5. Dalykinių sugebėjimų turėjimas: kūrybiškumas, pareigingumas, darbštumas, atsakingumas, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai; noras tobulinti savo kvalifikacinius sugebėjimus.

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.

7. Mokėti užsienio kalbą (anglų).

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šias funkcijas:

1. Nagrinėti valstybės valdžios ir valdymo institucijų, ministerijos padalinių paruoštas ataskaitas, išvadas, projektus; nagrinėti ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų paruoštų įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su pavestais klausimais.

2. Organizuoti departamento skyrių darbą, susijusį su ekonominių ir fiskalinių rodiklių analize ir prognozavimu, darbų, atliekant Europos Bendrijų nuosavų išteklių prognozavimą, skaičiavimą, mokėjimą ir kontrolę, rengiant ataskaitas Europos Komisijai, koordinavimu.

3. Dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, sukeliančių fiskalinės politikos pasekmes, projektus; ruošti pažymas, ataskaitas, pranešimus, išvadas bei atsakyti į pavedimus ir užklausimus, susijusius su pavesta darbine veikla.

4. Nagrinėti ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų paruoštų įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su pavestais klausimais.

5. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis ir žinybomis, įgyvendinant projektus ir teikiant išvadas.

6. Direktoriaus pavedimu identifikuoti problemines fiskalinės politikos sritis, dėl kurių gali būti nepakankamai įgyvendinti nustatytieji fiskalinės politikos tikslai arba kyla pavojus fiskalinių rodiklių stabilumui, ruošti išvadas ir siūlyti sprendimus.

7. Teikti informaciją fiskalinės politikos klausimais kitiems Finansų ministerijos padaliniams.

8. Ruošti ir teikti ministerijos vadovybei departamento veiklos ataskaitas.

9. Nustatyta tvarka gauti iš vyriausybinių ir kitų institucijų informaciją bei duomenis, kurie yra būtini įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams įvertinti. Nustatyta tvarka gauti iš vyriausybinių ir kitų institucijų informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms vykdyti.

10. Ministerijos vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauti Finansų ministerijai kitose ministerijose, valstybinėse institucijose, tarptautinėse organizacijose.

11. Kelti kvalifikaciją pagal direktoriaus pavaduotojo pareigoms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.