Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų ar apskaitos krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

3. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir gebėti jas taikyti praktikoje;

4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, analizuoti, sisteminti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat finansų valdymo ir apskaitos informacinėmis sistemomis;

6. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. atlikti paskesnės finansų kontrolės procedūras, nustatytas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos finansų kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1K-198 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“;

2. tvarkyti Tarnybos vykdomų programų buhalterinę apskaitą pagal pateiktus dokumentus vadovaujantis 2016 m. sausio 14 d. Buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartimi Nr. 14P-2:

2.1. tvarkyti tarnybos iš visų finansavimo šaltinių gautų lėšų apskaitą;

2.2. tvarkyti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, atsargų ir pagal panaudos sutartis gauto turto apskaitą;

2.3. tvarkyti gautinų ir mokėtinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų apskaitą;

2.4. traukti visus tinkamai įformintus ir apskaitos dokumentais pagrįstus ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis į apskaitos registrus;

2.5. atlikti mokestines prievoles valstybės biudžetui, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai teisės aktų nustatyta tvarka;

2.6. vykdyti mokėjimų operacijas banko sistemoje eurais ir užsienio valiuta;

2.7. rengti mokėjimo paraiškas valstybės iždui pagal patvirtintas Tarnybos sąmatas ir kontroliuoti mokėjimo paraiškų apmokėjimą ar atmetimą;

2.8. sudaryti ataskaitinių laikotarpių Tarnybos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius pagal sąskaitų plane esančius sąskaitų duomenis ir teikti Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka ir terminais;

2.9. teikti Tarnybos finansinių ataskaitų informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) ir atlikti subjektų tarpusavio derinimo operacijas VSAKIS;

2.10. teikti Tarnybai reikiamą informaciją inventorizacijai atlikti;

3. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

4. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui perduotų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų raštų, paklausimų, pareiškimų ir skundų skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

5. bendrauti ir bendradarbiauti su juridiniais ir fiziniais asmenimis bei kitų ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojais (darbuotojais) skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

6. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimu.