Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansų sritį;

3. turėti darbo patirties makroekonominio prognozavimo ir makroekonominės analizės srityje;

4. išmanyti makroekonomikos, mikroekonomikos bei fiskalinės analizės metodus; mokėti apibendrinti ekonominius pokyčius bei pateikti išvadas ir jas pagrįsti;

5.būti susipažinęs su raštvedybos taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat gebėti rinkti, vertinti, analizuoti ir sisteminti informaciją, ją apibendrinti, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą;

9. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų  kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. nagrinėti valstybės valdžios ir valdymo institucijų, ministerijos padalinių paruoštas ataskaitas, išvadas, projektus ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų paruoštų įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su pavestais klausimais;

2. dalyvauti ruošiant pasiūlymus, susijusius su fiskaline politika, dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, sukeliančių fiskalinės politikos pasekmes, projektus; ruošti pažymas, ataskaitas, pranešimus, išvadas bei atsakyti į pavedimus ir užklausimus, susijusius su pavesta darbine veikla;

3. dirbti laikinosiose darbo grupėse, sprendžiančiose skyriaus uždavinius;

4. prognozuoti makroekonominius rodiklius, kurti, plėtoti ir palaikyti makroekonominio prognozavimo modelius;

5. analizuoti investicijų ir namų ūkių vartojimo raidą ir rengti atitinkamus pranešimus;

6. identifikuoti problemines fiskalinės politikos sritis, dėl kurių gali būti neįgyvendinti nustatytieji makroekonominės politikos tikslai arba kyla pavojus makroekonominiam stabilumui ir siūlyti sprendimus;

7. koordinuoti vidutinio laikotarpio Lietuvos ekonominių programų, teikiamų Europos Komisijai, rengimą;

8. rinkti ir teikti informaciją apie svarbiausius ekonomikos ir valdžios sektoriaus finansų duomenis, reikalingus projekcijų ir ataskaitų sudarymui;

9. dalyvauti Europos Sąjungos darbo grupėse analizuojančiose ekonominės politikos klausimus;

10. dirbti su projektais, priskirtais pagal atliekamų darbų kompetenciją;

11. rengti medžiagą ECOFIN ir EFC komiteto  posėdžiams makroekonominių rodiklių bei struktūrinio deficito klausimais,  formuoti Lietuvos poziciją ekonominės politikos klausimais;

12 analizuoti tarptautinę fiskalinės ir ekonominės  politikos praktiką bei teoriją ir teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus;

13. stebėti ir analizuoti kitų ES valstybių narių ir ne ES valstybių – pagrindinių Lietuvos užsienio prekybos partnerių,  makroekonominę situaciją;

14. teikti informaciją Europos Komisijai, reitingų agentūroms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms;

15. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.