Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos arba statistikos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį valstybės finansų srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės finansus;

4. išmanyti makroekonomikos, mikroekonomikos bei fiskalinės analizės metodus; mokėti apibendrinti ekonominius pokyčius bei pateikti išvadas ir jas pagrįsti;

5. išmanyti raštvedybos taisykles bei teisės aktų rengimo rekomendacijas;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer;

7. turėti ekonometrinės (statistinės) programinės įrangos naudojimo įgūdžių (EViews);

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti reguliarius valdžios sektoriaus rodiklių (detalių pajamų straipsnių, išlaidų, deficito) planų numatomus įvykdymus trumpalaikiam ir vidutiniam periodui (planų numatomi įvykdymai skaičiuojami ESA 95 apskaitos sistemose);

2. analizuoti, kaip vykdoma ekonominė politika pajamų, išlaidų ir deficito finansavimo srityse veikia šalies makroekonominę situaciją;

3. identifikuoti problemas, kurios trukdo įgyvendinti fiskalinės politikos tikslus;

4. rinkti ir teikti informaciją apie svarbiausius ekonomikos ir valdžios sektoriaus biudžeto duomenis, reikalingus projekcijų ir ataskaitų sudarymui;

5. siūlyti ministerijos vadovybei fiskalinės politikos tikslus ir prioritetus, įvertinant ekonomines permainas;

6. koordinuoti vidutinio laikotarpio Lietuvos ekonominių programų, teikiamų Europos Komisijai, rengimą;

7. rengti ir/ar dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, sukeliančių fiskalinės politikos pasekmes, projektus;

8. dalyvauti Europos Sąjungos institucijų sudarytose darbo grupėse bei komitetuose analizuojančiuose Europos Sąjungos narių fiskalinės politikos klausimus, esant pavedimui atstovauti ministeriją Europos Sąjungos institucijose;

9. analizuoti ir vertinti ECOFIN sprendimų įtaką Lietuvos fiskalinei politikai, teikti išvadas ir rekomendacijas bei formuluoti atitinkamą Lietuvos poziciją; 7.10. rinkti ir teikti informaciją apie kitų Europos Sąjungos valstybių narių pozicijas ECOFIN ir Europos Sąjungos Tarybos patariamųjų komitetų susitikimuose nagrinėjamais fiskalinės politikos klausimais;

11. analizuoti kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir euro zonos narių makroekonominę situaciją, Europos Sąjungos vykdomą fiskalinę politiką, vertinti bei ruošti galimų bendrų ES sprendimų būdus, skatinančius tvarų ir stabilų ES valstybių narių ekonomikos augimą;

12. bendradarbiauti su kitomis institucijomis ir žinybomis, dalyvauti tarpžinybinių darbo grupių veikloje atliekamų darbų kompetencijos klausimais;

13. teikti ministerijos vadovybei ataskaitas (tarp jų ir apie ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimą priskirtoje srityje);

14 konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) fiskalinės politikos klausimais;

15. teikti išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių paklausimų dėl fiskalinių pasekmių;

16. ruošti departamente paruoštų išvadų, aprašymų, argumentų, modelių pristatymus ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) ir kitiems interesantams;

17. analizuoti tarptautinę fiskalinės politikos praktiką bei teoriją ir teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus;

18. teikti informaciją, ataskaitas bei medžiagą reitingų agentūroms ir atstovauti susitikimuose;

19. kurti, plėtoti ir palaikyti makroekonomikos analizės metodus;

20. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.