Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos reikalų koordinavimą;

3. būti susipažinęs su ES teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, ES institucijų struktūrą, jų veiklą, teisės aktų leidybos procesą ir sprendimų priėmimo tvarką;

4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

5. išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo rekomendacijas ir taisykles;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. teikti derinimui per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (toliau – LINESIS) ministerijos kompetencijos klausimais parengtas pozicijas ES Tarybos darbo grupių ir komitetų, ES Tarybos Nuolatinių atstovų komiteto, ES Ekonomikos ir finansų reikalų (toliau – ECOFIN) tarybos ir Europos Vadovų Tarybos, Europos Komisijos komitetų posėdžiams su suinteresuotomis institucijomis;

2. teikti siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų ir jų derinimo;

3. koordinuoti pozicijų parengimą naujiems ES teisės aktams su ministerijos kompetencija susijusiose srityse;

4 derinti kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas su ministerijos administracijos padaliniais per LINESIS ;

5. derinti su ministerijos administracijos padaliniais ES teisės aktų vertimus, teikti pastabas dėl ES teisės aktų vertimų ES institucijų vertėjams per LINESIS;

6. skelbti LINESIS ECOFIN tarybos ir ES Tarybos komitetų ir darbo grupių posėdžių ataskaitas, gautas iš atsakingų ministerijos administracijos padalinių;

7. koordinuoti ES teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir teikti pasiūlymus dėl ES teisės aktų perkėlimo įgyvendinimo su ministerijos kompetencija susijusiose srityse;

8. pagal ministerijos kompetenciją koordinuoti atsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su ES teisės pažeidimo procedūros ikiteisminiu procesu, rengimą ir pateikimą per ES teisės pažeidimo procedūrų dokumentų perdavimo informacinę sistemą (INFR);

9. pagal ministerijos kompetenciją koordinuoti atsakymų, susijusių su ES teisės išankstiniu ginčų sprendimu (sistema „EU Pilot“), rengimą ir pateikimą Europos teisės departamentui;

10. koordinuoti Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Europos teisminėse institucijose svarstomų bylų bei išvadų dėl tikslingumo stoti į bylą rengimą su ministerijos kompetencija susijusiose srityse ir teikti atsakymus į LINESIS;

11. bendradarbiauti su ES institucijomis, ES šalių narių finansų ministerijomis, ES institucijų bei šalių narių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvoje su naryste ES susijusiais ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

12. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti ministerijai Lietuvos tarpinstitucinėse darbo grupėse;

13. dalyvauti organizuojant ES institucijų, užsienio šalių atstovų susitikimus su Lietuvos Respublikos finansų ministru ir ministerijos vadovybe, taip pat organizuojant finansų ministro ir ministerijos vadovybės oficialius ir darbo vizitus į užsienį;

14. koordinuoti medžiagos parengimą ir rengti medžiagą finansų ministro ir ministerijos vadovybės susitikimams su ES institucijų, ES valstybių narių atstovais;

15. dalyvauti organizuojant renginius, seminarus, kurie skirti ES reikalų koordinavimo funkcijų stiprinimui bei geresniam Lietuvos atstovavimui ES institucijose;

16. koordinuoti ir rengti medžiagą Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos posėdžiams su ministerijos kompetencija susijusiais klausimais;

17. rengti medžiagą ES klausimais Ministerijų atstovų pasitarimams, Vyriausybės posėdžiams bei pasitarimams su ministerijos kompetencija susijusiais klausimais;

18. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus Europos Sąjungos santykių klausimais;

19. atlikti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos (LINESIS) administratoriaus funkcijas ministerijoje;

20. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.