Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo lėšų administravimą;

3. išmanyti tvirtinančiosios ir mokėjimo institucijos funkcijas ir atsakomybę;

4. būti susipažinęs su ES struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo lėšų administravimo ir valdymo institucine sistema Lietuvoje;

5. žinoti dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. pagal kompetenciją atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, 18 punkte ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, 15 punkte nustatytas tvirtinančiosios institucijos funkcijas, atsižvelgiant į Nacionalinio fondo departamento valstybės tarnautojų pavadavimo planą ir vadovaujantis ES struktūrinių fondų paramos tvirtinančiosios institucijos darbo procedūrų vadovais:

1.1. pagal skyriaus kompetenciją tikrinti institucijų pateiktas išlaidų deklaracijas ir (arba) metines sąskaitas ir kitus dokumentus, kuriais vadovaujantis rengiamos išlaidų ataskaitos, mokėjimo paraiškos ir (arba) sąskaitos Europos Komisijai (toliau – Komisija);

1.2. rengti patvirtintų išlaidų ataskaitas, mokėjimo paraiškas ir (arba) sąskaitas Komisijai;

1.3. rengiant išlaidų ataskaitas, mokėjimo paraiškas ir (arba) sąskaitas Komisijai (toliau –dokumentai Komisijai) įsitikinti, kad rengiami dokumentai Komisijai atitinka 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 61 straipsnio b dalyje ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnio a ir c dalyse nustatytus reikalavimus ir iš vadovaujančiosios institucijos tvirtinimo tikslais yra gauta pakankamai informacijos apie vadovaujančiosios institucijos atliktus veiksmus ir patikrinimus, susijusius su į dokumentus Komisijai įtrauktomis išlaidomis;

1.4. rengiant dokumentus Komisijai, atsižvelgti į visų audito institucijos ar jos atsakomybe atliktų auditų rezultatus;

1.5. tikrinti iš Komisijos gaunamas ES struktūrinių fondų paramos lėšas;

1.6. atlikti patikrinimus ES struktūrinių fondų paramą administruojančiose institucijose, siekiant nustatyti, ar minėtose institucijose sukurta valdymo ir kontrolės sistema sudaro prielaidas paruošti tinkamus dokumentus Komisijai;

1.7. atlikti su teisės aktų rengimu susijusias funkcijas:

1.7.1. rengti tvirtinančiosios institucijos funkcijoms atlikti būtinus ES struktūrinių fondų administravimą ir finansavimą reglamentuojančius teisės aktus, jų detalizavimo dokumentus ir teikti paaiškinimus dėl jų taikymo;

1.7.2. dalyvauti rengiant ir atnaujinant ES struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, kitų institucijų parengtus teisės aktus, reglamentuojančius strategijos ir ES struktūrinių fondų administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikti atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;

1.8. pagal kompetenciją registruoti ir suvesti ES struktūrinių fondų paramos kompiuterinėse informacinėse valdymo ir priežiūros sistemose bei Informacinėse Europos Bendrijos fondų valdymo sistemose informaciją apie atliekamus veiksmus, jeigu yra įdiegti tokie funkcionalumai;

1.9. pagal kompetenciją teikti vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia ES struktūrinių fondų paramos metinėms ir galutinėms įgyvendinimo ataskaitoms parengti;

1.10. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos (-ų) stebėsenos komitetui, veiksmų programos (-ų) valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojams bei visuomenei informaciją apie veiksmų programos (-ų) įgyvendinimą;

1.11. užtikrinti kitų funkcijų, nurodytų 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 61 straipsnyje ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnyje, atlikimą;

2. atlikti pavestas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026, 6 punkte nustatytas mokėjimo institucijos funkcijas, vadovaujantis mokėjimo institucijos procedūrų vadovu:

2.1. tikrinti 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo įgyvendinančiųjų institucijų pateiktas mokėjimo paraiškas, siekiant įsitikinti, kad jos parengtos tinkamai ir atitinka 2002 m. liepos 29 d. Komisijos reglamento Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus;

2.2. tikrinti iš Komisijos gautas 2000–2006 metų ES sanglaudos fondo projektų lėšų sumas;

2.3. rengti informaciją Komisijai apie grąžintinas ir grąžintas 2000–2006 metų ES sanglaudos fondo lėšas;

2.4. įtarus, kad esama 2000–2006 metų ES sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimų, arba gavus informacijos apie įtariamus pažeidimus, informuoti apie tai pažeidimų kontrolierių;

2.5. rengti 2000–2006 metų ES sanglaudos fondo vadovaujančiajai institucijai projektų, kuriems skirta ES sanglaudos fondo lėšų, mėnesio finansines ataskaitas;

2.6. užtikrinti tinkamą 2000–2006 metų ES sanglaudos fondo projektų įgyvendinimo priežiūrą;

2.7. užtikrinti kitų teisės aktuose nustatytų 2000–2006 metų ES sanglaudos fondo mokėjimo institucijos funkcijų atlikimą.

3. dalyvauti rengiant, keičiant ir tobulinant ES struktūrinių fondų paramos tvirtinančiosios institucijos ir mokėjimo institucijos darbo procedūrų vadovus;

4. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka saugoti visus dokumentus, susijusius su ES struktūrinių fondų ir 2000–2006 metų ES sanglaudos fondo paramos lėšų panaudojimu, užtikrinti, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

5. pagal kompetenciją atlikti surinktos informacijos analizę, sisteminti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus ir informaciją, gaunamą iš Komisijos, susijusią su 20002006 metų ES sanglaudos fondo ir ES struktūrinių fondų paramos lėšų administravimu;

6. pagal kompetenciją nagrinėti kitų institucijų ar kitų Finansų ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus, teikti pastabas, išvadas ir pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų;

7. nagrinėti ir rengti atsakymus pagal skyriaus kompetenciją dėl ministerijoje gautų raštų, paklausimų, pasiūlymų ir paaiškinimų, susijusių su 20002006 metų ES sanglaudos fondo ir (arba) ES struktūrinių fondų administravimu, taip pat esant poreikiui rengti raštus ir paklausimus Komisijai;

8. rengti informacinę medžiagą susitikimams su ES institucijų atstovais ir, prireikus, dalyvauti šiuose susitikimuose;

9. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją dalyvauti įvairiose darbo grupėse, ES struktūrinių fondų, ES sanglaudos fondo ir Europos Bendrijų iniciatyvų paramos priežiūros komitetų posėdžiuose bei kituose susitikimuose;

10. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.