Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Aukštasis universitetinis ekonominis išsilavinimas.

2. Ne mažesnis kaip trejų metų darbo stažas ekonomikos srityje.

3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansų srities veiklą bei susijusiais su atliekamu darbu ir specialybe.

4. Makroekonomikos, mikroekonomikos bei fiskalinės analizės principų supratimas. Mokėti apibendrinti ekonominius pokyčius bei pateikti išvadas ir jas pagrįsti. Mokėti planuoti, organizuoti savo ir vyriausiųjų bei vyresniųjų specialistų veiklą.

5. Dalykinių sugebėjimų turėjimas: kūrybiškumas, pareigingumas, darbštumas, atsakingumas, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai; norėti tobulinti savo kvalifikacinius sugebėjimus.

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu. Mokėti naudotis programine įranga, leidžiančia atlikti ir pateikti tiek paprastus skaičiavimus, tiek sudėtingus ekonometrinius tyrimus. Sugebėti kurti ir rašyti algoritmus.

7. Mokėti užsienio kalbą (anglų).

8. Išmanyti nacionalinių sąskaitų principus, ekonometrinių tyrimų metodiką, mikroekonominės elgsenos modeliavimo principus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šias funkcijas:

1. Nagrinėti valstybės valdžios ir valdymo institucijų, ministerijos padalinių paruoštas ataskaitas, išvadas, projektus; nagrinėti ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų paruoštų įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su pavestais klausimais. Organizuoti skyriaus darbą, susijusį su ekonomikos analize, prognozavimu ir programų rengimu.

2. Paskirstyti darbus, susijusius su ekonomikos analizavimu ir prognozavimu, tarp departamento valstybės tarnautojų, nustatyti jų kompetenciją ir atsakomybę.

3. Dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, sukeliančių fiskalinės politikos pasekmes, projektus; ruošti pažymas, ataskaitas, pranešimus, išvadas bei atsakyti į pavedimus ir užklausimus, susijusius su pavesta darbine veikla.

4. Dirbti laikinosiose darbo grupėse, sprendžiančiose departamento padalinio uždavinius.

5. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis ir žinybomis, įgyvendinant projektus ir teikiant išvadas.

6. Ruošti pranešimus ir pristatyti paruoštas išvadas, aprašymus, argumentus, modelius.

7. Direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo pavedimu identifikuoti problemines fiskalinės politikos sritis, dėl kurių gali būti nepakankamai įgyvendinti nustatytieji makroekonominės politikos tikslai arba kyla pavojus makroekonominiam stabilumui, ruošti išvadas ir siūlyti sprendimus.

8. Analizuoti išlaidų politikos makroekonominį poveikį ekonominiams rodikliams.

9. Teikti informaciją makroekonominiais klausimais kitiems Finansų ministerijos padaliniams.

10. Ruošti ir teikti ministerijos vadovybei departamento veiklos ataskaitas dėl pavestų užduočių vykdymo.

11. Nustatyta tvarka gauti iš vyriausybinių ir kitų institucijų informaciją bei duomenis, kurie yra būtini įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams įvertinti. Nustatyta tvarka gauti iš vyriausybinių ir kitų institucijų informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms vykdyti.

12. Ministerijos vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauti Finansų ministerijai kitose ministerijose, valstybinėse institucijose, tarptautinėse organizacijose, ES institucijose.

13. Dalyvauti Europos Sąjungos darbo grupėse bei komitetuose analizuojančiose ES narių fiskalinės politikos klausimus. Analizuoti ir rengti Ekofin tarybos, jos komitetų, darbo grupių posėdžių medžiagą ES narių fiskalinės politikos klausimais.