Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba verslo ir vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos krypties) išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais juridinių asmenų veiklą, pelno siekiančių, pelno nesiekiančių, įskaitant viešojo sektoriaus, subjektų buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę, finansinių ataskaitų auditą ir nemokumo valdymą;

3. būti susipažinęs su tarptautiniais apskaitos standartais, tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais, tarptautiniais audito standartais, Tarptautinės buhalterių federacijos parengtais dokumentais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą bei jų auditą, nemokumo valdymą ir kitais įmonių teisę reglamentuojančiais teisės aktais;

4. turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties buhalterinės apskaitos ir (ar) finansinių ataskaitų audito srityje;

5. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir tvarkymo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą ir jų auditą, nemokumo valdymą, analizę;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą, gebėti savarankiškai priimti sprendimus.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti ar dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, finansinę atskaitomybę, finansinių ataskaitų auditą, nemokumo valdymą, projektus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisę, tarptautinius apskaitos, finansinės atskaitomybės, viešojo sektoriaus apskaitos ir audito standartus, gaires bei rekomendacijas

2. teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų nuostatų, reglamentuojančių apskaitą, finansinę atskaitomybę, finansinių ataskaitų auditą ir nemokumo valdymą;

3. finansų ministro, finansų viceministro pavedimu atstovauti ministerijai Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose, Europos Komisijos ir kitų Europos Sąjungos institucijų darbo grupių posėdžiuose ir rengiamuose susitikimuose departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

4. analizuoti iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, susijusius su apskaita, finansine atskaitomybe, finansinių ataskaitų auditu ir nemokumo valdymu, rengti Lietuvos Respublikos pozicijas (toliau – pozicijos), teikti siūlymus ministerijos vadovybei, atsakingoms už pozicijų rengimą institucijoms dėl pozicijų ir Europos Sąjungos institucijų parengtų teisės aktų projektų;

5. departamento direktoriaus pavedimu pristatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir Seimo komitetuose departamento parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus;

6. vykdyti ar dalyvauti vykdant departamento kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą;

7. bendradarbiauti ir bendrauti su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba apskaitos, finansinės atskaitomybės, finansinių ataskaitų audito ir nemokumo valdymo klausimais;

8. teikti finansų viceministrui pagal ministro nustatytą veiklos sritį ir departamento direktoriui informaciją apie departamento veiklą;

9. prireikus nagrinėti ir rengti atsakymus dėl departamentui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų;

10. atlikti departamento direktoriaus funkcijas laikinai nesant departamento direktoriaus;

11. atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas bei kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su departamento veiklos tikslo įgyvendinimu.