Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų tvarkymą ir archyvavimą;

3. būti susipažinęs su tarnybinio etiketo ir protokolo reikalavimais, bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklėmis;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze

5. mokėti naudotis (žinoti veikimo principus) telefoninio ryšio ir kitomis orgtechninėmis informacijos perdavimo priemonėmis; 

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir rengti išvadas;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. dirbti su specialiomis dokumentų paieškos ir registracijos kompiuterinėmis programomis, registruoti, komplektuoti departamento gaunamą ir siunčiamą oficialią informaciją, raštus ir kitus dokumentus;

2. paskirstyti dokumentus valstybės tarnautojams ir užtikrinti, kad registruoti dokumentai laiku pasiektų vykdytojus;

3. kontroliuoti dokumento rezoliucijose nurodytus įvykdymo terminus;

4. ruošti departamento kontroliuojamų pavedimų vykdymo ataskaitą;

5. įvesti ir tvarkyti departamento valstybės tarnautojų parengtus ir su ministerijos administracijos padaliniais derinamus teisės aktų projektus Finansų ministerijos kompiuterinėje administracinėje informacinėje sistemoje (AIS);

6. konsultuoti departamento valstybės tarnautojus raštvedybos, dokumentų archyvavimo, komandiruočių ir kitais organizaciniais (informaciniais) klausimais;

7. tvarkyti departamento dokumentus pagal Finansų ministerijos archyvo nuostatus ir užtikrinti, kad jie būtų laiku atiduodami į archyvą;

8. bendradarbiauti ir bendrauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais priimant ir perduodant dokumentus, taip pat teikti informaciją, susijusią su departamento vykdoma veikla;

9. pildyti departamento valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

10. informuoti ministerijos vadovybę apie departamento valstybės tarnautojų numatomą dalyvavimą Lietuvos Respublikos Seimo komitetų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, Viešųjų ryšių skyrių - apie departamento valstybės tarnautojų tarnybines komandiruotes,  svarbius renginius, kuriuose jie dalyvauja;

11. organizuoti departamento valstybės tarnautojų aprūpinimą darbo ir kanceliarinėmis priemonėmis;

12. informuoti ministerijos Viešųjų ryšių skyrių apie departamento direktoriaus ir jo pavaduotojo tarnybines komandiruotes, oficialius susitikimus bei svarbius renginius;

13. užtikrinti savalaikį ir tvarkingą departamento dokumentų bylų atidavimą į archyvą;

14. departamento direktoriaus ar jo pavaduotojo pavedimu teikti apibendrintą informaciją departamento kompetencijos klausimais valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms bei užsienio institucijoms;

15. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose.