Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba verslo ir vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos krypties) išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinės atskaitomybės srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pelno siekiančių subjektų (įmonių) veiklą, buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) sudarymą;  

4. būti susipažinęs su tarptautiniais apskaitos standartais, tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą, kitais įmonių teisę reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;

5. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą, analizę ir teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

6. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, teisės aktų projektų rengimo reikalavimais;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti išvadas;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

9. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo ir skyriaus darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti ir dalyvauti rengiant (metodiškai vadovauti) Lietuvos Respublikos įstatymų, verslo apskaitos standartų ir kitų teisės aktų, susijusių su pelno siekiančių subjektų buhalterine apskaita, finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymu, projektus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisę, tarptautinius apskaitos, finansinės atskaitomybės standartus, gaires bei rekomendacijas;

2. finansų ministro, departamento direktoriaus pavedimu atstovauti Finansų ministerijai Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose, Europos Komisijos ir kitų Europos Sąjungos institucijų darbo grupių posėdžiuose ir rengiamuose susitikimuose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

3. teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų, susijusių su pelno siekiančių subjektų buhalterine apskaita ir finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymu, projektų;

4. analizuoti iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, susijusius su pelno siekiančių subjektų buhalterine apskaita ir finansine atskaitomybe, rengti Lietuvos Respublikos pozicijas, teikti siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų ir Europos Sąjungos parengtų teisės aktų projektų;

5. koordinuoti politikos įgyvendinimą pelno siekiančių subjektų apskaitos, finansinės atskaitomybės srityje;

6. užtikrinti skyriui perduotų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą pelno nesiekiančių subjektų apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo klausimais ir atsakymų į juos rengimą, teikti informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7. ministerijos kanclerio pavedimu atlikti departamento direktoriaus funkcijas laikinai nesant departamento direktoriaus;

8. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.