Pareigų aprašymas Spausdinti

AUDITO, APSKAITOS IR NEMOKUMO VALDYMO DEPARTAMENTO

PELNO NESIEKIANČIŲ SUBJEKTŲ APSKAITOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo departamento Pelno nesiekiančių subjektų apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo departamento Pelno nesiekiančių subjektų apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką pelno nesiekiančių subjektų finansinės atskaitomybės srityje bei metodiškai vadovaujant pelno nesiekiančių subjektų buhalterinei apskaitai.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – pelno nesiekiančių subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės – srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba verslo ir vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos krypties) išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pelno nesiekiančių subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą;

6.3. būti susipažinęs su tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais;

6.4. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir tvarkymo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

6.7. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

6.8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. rengti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų ir kitų teisės aktų, susijusių su pelno nesiekiančių subjektų apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymu, projektus;

7.2. finansų ministro, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauti Finansų ministerijai Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.3. teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl Finansų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei Europos Sąjungos institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su Europos Sąjungos finansinės paramos apskaita, kitais buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo klausimais;

7.4. konsultuoti ir teikti informaciją viešojo sektoriaus subjektams viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo klausimais per konsultacinio centro skambučių centrą;

7.5. nagrinėti, rengti atsakymus ir teikti informaciją dėl skyriui perduotų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų pelno nesiekiančių apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.6. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą skyriaus valstybės tarnautoją jiems laikinai nesant;

7.7. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________________

Susipažinau:

____________________

(Parašas)

____________________

(Vardas, pavardė)

____________________

(Data)