Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, pelno nesiekiančių subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą;

3. būti susipažinęs su tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais;

4. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos srityje;

5. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir tvarkymo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

8. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų ir kitų teisės aktų, susijusių su pelno nesiekiančių subjektų apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymu, projektus pagal tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus, gaires bei rekomendacijas;

2. finansų ministro, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauti Finansų ministerijai Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

3. teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl Finansų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4. rengti bendrąjį sąskaitų planą pelno nesiekiantiems subjektams ir pelno nesiekiančių subjektų pavyzdinių apskaitos tvarkų aprašų projektus;

5. konsultuoti ir teikti informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais per konsultacinio centro skambučių centrą, skyriaus vedėjo pavedimu rengti medžiagą seminarams ir juos vesti, tikrinti konsultacijų ir seminarų medžiagą; 

6. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui perduotų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų pelno nesiekiančių subjektų apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo, kiek tai susiję kiek tai susiję su pelno nesiekiančių subjektų apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo klausimais ir kitais skyriaus  kompetencijai priskirtais klausimais;

7. rengti konsultacinio centro skambučių centro metines ataskaitas;

8. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti skyriaus vedėją ar kitą skyriaus valstybės tarnautoją jiems laikinai nesant;

9. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.