Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

 

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei darbo teisinius santykius;

 

3. būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

 

4. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties personalo valdymo (administravimo) srityje;

 

5. gebėti praktikoje taikyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės tarnautojo teisinį statusą, darbo teisinius santykius;

 

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. pagal skyriaus kompetenciją rengti ministerijos vidaus tvarką reglamentuojančių teisės aktų, ministerijos administracijos padalinių veiklą reguliuojančių bei kitų su ministerijos personalo administravimu susijusių teisės aktų projektus;

2. atlikti kitų valstybės institucijų ar įstaigų, kitų ministerijos administracijos padalinių parengtų ir pateiktų derinti teisės aktų, susijusių su valstybės tarnyba bei darbo santykiais, projektų vertinimą ir analizę, rengti išvadas ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

3. Finansų ministerijos darbo reglamente nustatyta tvarka sudaryti ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) kasmetinių atostogų grafiką ir koordinuoti bei kontroliuoti šio grafiko laikymąsi;

4. rengti finansų ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių projektus dėl kasmetinių ir tikslinių atostogų ar papildomų poilsio dienų suteikimo, neatvykimo į darbą administracijos leidimu ir kt.;

5. atlikti asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

6. organizuoti konkursus (atrankas) į valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų pareigas;

7. organizuoti valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

 

8. rengti finansų ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių projektus dėl priemokų ir priedų skyrimo valstybės tarnautojams (darbuotojams);

 

9. skaičiuoti ministerijos valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą;  

10. teikti pranešimus Sodrai apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą, atleidimą, nedraudiminius laikotarpius, vaiko priežiūros atostogas;

11. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) valstybės tarnybos, darbo santykių bei socialinių garantijų klausimais;

 

12. tikrinti ministerijos darbo laiko apskaitos žiniaraščių atitiktį Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos duomenims;

13. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą ir darbo teisinius santykius, tobulinimo;

14. konsultuoti ministerijos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, tarnybinės veiklos vertinimo išvadų rengimo klausimais, teikti jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

15. rengti pažymas dėl ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) darbinės veiklos;

16. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

17. nagrinėti valstybės institucijų ar įstaigų, įmonių ar organizacijų, piliečių skundus ir pareiškimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

 

18. pagal kompetenciją rinkti, sisteminti, analizuoti ir vertinti informaciją, analitinę medžiagą personalo administravimo klausimais;

 

19. bendrauti ir bendradarbiauti su kitų valstybės institucijų ar įstaigų personalo administravimo tarnybomis, siekiant pasidalinti gerąja personalo administravimo praktika; 

 

20. organizuoti studentų priėmimą mokomosios praktikos ministerijoje, rengti sutarčių dėl mokomosios praktikos atlikimo projektus;

 

21. formuoti, tvarkyti ir nustatyta tvarka perduoti archyvui valstybės tarnautojų (darbuotojų) asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo administravimo klausimais;

 

22. skelbti informaciją ministerijos interneto ir intraneto skiltyse skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

 

23. esant pavedimui pavaduoti skyriaus vedėją ar kitą skyriaus valstybės tarnautoją jiems nesant dėl atostogų, ligos ar komandiruotės;  

 

24. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.