Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais valstybės viešųjų finansų ir ekonomikos politiką, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, valstybės išteklių fondų (įskaitant socialinio draudimo fondus) sudarymą ir vykdymą, valstybės finansų statistiką;

3. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

5. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. vykdyti apibendrintą einamųjų metų ir vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus balanso tikslo pasiekimo stebėseną, tame tarpe pagal atskirus valdžios sektoriaus subsektorius (centrinė valdžia, vietos valdžia ir socialinio draudimo fondai), atskiras pajamų ir išlaidų kategorijas ir rengti ataskaitas Finansų ministerijos vadovybei;

2. atlikti analizę siekiant identifikuoti rizikos veiksnius fiskalinės politikos tikslų pasiekimui (jeigu pasireiškia) ir rengti pasiūlymus (esant poreikiui) Finansų ministerijos vadovybei dėl valdžios sektoriaus balanso rodiklio stebėsenos metu identifikuotų problemų sprendimo;

3. esant poreikiui, rengti rekomendacijas arba organizuoti jų parengimą ir teikti metodinę pagalbą kitiems valdžios sektoriaus subsektoriams dėl informacijos, reikalingos valdžios sektoriaus balanso rodiklio stebėsenai, teikimo Finansų ministerijai;

4. atlikti analizę siekiant identifikuoti valdžios sektoriaus subsektorių finansų tvarumo problemas, siūlyti teisines, ekonomines ir finansines priemones valdžios sektoriaus subsektorių finansinio tvarumo problemoms spręsti bei jų prevencijai; esant poreikiui – parengti rekomendacijas subsektoriams dėl efektyvaus ir tvaraus finansų valdymo;

5. atlikti analizę vertinant departamento rekomendacijų ir pasiūlymų, pateiktų kitiems ministerijos departamentams ir (arba) kitoms ministerijoms ir (arba) valdžios sektoriaus subsektoriams  dėl mokesčių politikos, valstybės išlaidų struktūros, makroekonominės rizikos veiksnių,  subsektorių finansų valdymo ir kitų rekomendacijų įgyvendinimo (arba atsižvelgimo į teiktas rekomendacijas) būklę ir rengti atitinkamas ataskaitas ministerijos vadovybei;

6. atlikti analizę dėl vykdomos valstybės fiskalinės politikos, tame tarpe atskirai pajamų ir išlaidų politikos, įtakos valstybės ekonominiam vystymuisi atskiruose sektoriuose ir parengti atitinkamas ataskaitas ministerijos vadovybei; esant poreikiui – parengti teisės aktų, užtikrinančių tokios informacijos surinkimą iš kitų ministerijų ir (arba) subsektorių, projektus;

7. dalyvauti Konvergencijos arba Stabilumo programos rengimo procese, esant poreikiui rengti informaciją kitoms programoms pagal skyriaus kompetenciją;

8. pagal kompetenciją dalyvauti ES darbo grupėse ir komitetuose;

9. nuolatos gilinti žinias analizuojant naujausią tarptautinę praktiką ir tarptautinių institucijų išaiškinimus funkcijų srityje ir taikyti įgytas žinias atliekant paskirtas funkcijas;

10. rengti arba dalyvauti rengiant kitų teisės aktų projektus;

11. bendradarbiauti ir keistis informacija pagal kompetenciją su kitais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės institucijomis ir įstaigomis, savivaldybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

12. ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio pavedimu pagal skyriaus kompetenciją atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

13. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.