Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinės atskaitomybės srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) sudarymą, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą;

4. būti susipažinęs su tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais, Tarptautinės apskaitininkų federacijos Viešojo sektoriaus komiteto parengtais dokumentais ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

5. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą, analizę ir teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

6. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, teisės aktų projektų rengimo reikalavimais;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti išvadas;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

9. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo ir skyriaus darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų pagal tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus, gaires bei rekomendacijas ir kitų teisės aktų, susijusių su pelno nesiekiančių subjektų apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymu, projektus;

2. finansų ministro, departamento direktoriaus pavedimu atstovauti Finansų ministerijai Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

3. teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl Finansų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei Europos Sąjungos institucijų parengtų teisės aktų, susijusių su pelno nesiekiančių subjektų buhalterine apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymu, projektų;

4. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti konsultacinio centro, teikiančio konsultacijas viešojo sektoriaus subjektams viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo klausimais per skambučių centrą, rengiančio tikslines konsultacijas ir seminarus minėtais klausimais, veiklą;

5. dalyvauti, koordinuoti ir užtikrinti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komiteto posėdžių veiklą, pristatant posėdyje nagrinėjamus klausimus, peržiūrint parengtą medžiagą;

6. koordinuoti ir kontroliuoti Konsultacinio centro veiklos atskaitos, Finansų ministerijos veiklos planavimo ir veiklos ataskaitų parengimą, bendrojo sąskaitų plano pelno nesiekiantiems subjektams ir pelno nesiekiančių subjektų pavyzdinių apskaitos tvarkų aprašų projektų rengimą, išaiškinimų ir rekomendacijų viešojo sektoriaus subjektams parengimą, atnaujintos informacijos skelbimą viešojo sektoriaus apskaitos metodologinės informacijos duomenų bazėje ir Finansų ministerijos tinklalapyje;

7. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su pelno nesiekiančių subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės organizavimu, tobulinimo, pakeitimo arba papildymo;

8. užtikrinti skyriui perduotų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą pelno nesiekiančių subjektų apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo klausimais ir atsakymų į juos rengimą, teikti informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

9. ministerijos kanclerio pavedimu atlikti departamento direktoriaus funkcijas laikinai nesant departamento direktoriaus;

10. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.