Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba teisės krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, strateginį planavimą, mokesčius, mokesčių administravimą, viešuosius finansus (valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą), buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais valdžios sektoriaus finansus, biudžetų sudarymą ir vykdymą, mokesčių politiką ir mokesčių administravimą;

4. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį viešųjų finansų valdymo srityje;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, teisės aktų rengimo reikalavimais;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. analizuoti ir vertinti teisės aktus, ekonominę, finansinę ir kitą informaciją rengiant ministrui išvadas, pastabas ir pasiūlymus valdžios sektoriaus pajamų planavimo ir vykdymo analizės, mokesčių politikos formavimo, tarptautinio apmokestinimo, mokesčių administravimo politikos įgyvendinimo, buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio reguliavimo bei įgyvendinimo srityse (toliau – šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse);

2. teikti ministrui pasiūlymus, išvadas bei rekomendacijas, reikalingas ministrui priimant sprendimus ir juos įgyvendinant šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

3. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos įgyvendinamų programų atitikimo ministerijos strateginiams tikslams bei Vyriausybės programai šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;  

4. nagrinėti ir teikti ministrui išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

5. nagrinėti ir teikti ministrui išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

6. nagrinėti ministro ar ministerijos kanclerio nukreiptus dokumentus ar paklausimus šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse, teikti dėl jų išvadas, pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengti atsakymų į juos ir teisės aktų projektus;

7. ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje bei pagal priskirtą kompetenciją atstovauti ministeriją Lietuvos ir užsienio institucijose ir įstaigose;

8. ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu dalyvauti rengiant dokumentus ir informaciją Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų tarybos, Eurogrupės posėdžiams ir kitiems ministro oficialiems susitikimams šiai pareigybei priskirtos veiklos klausimais, ir juose dalyvauti;

9. rinkti, vertinti, sisteminti ir apibendrinti ministerijos administracijos padalinių turimą informaciją, paaiškinimus ir išvadas, galinčias turėti įtakos ministro sprendimų priėmimui šiai pareigybei priskirtos veiklos klausimais;

10. ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Seimo komitetuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

11. ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu dalyvauti vertinant ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių valdymą bei jų veiklos organizavimą, analizuojant ir vertinant jų veiklos efektyvumą, teikti ministrui dėl to išvadas ir pasiūlymus;

12. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei kitus ministro ar ministerijos kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus nustatytos kompetencijos ribose.