Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos Stabilumo ir augimo pakto reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinę drausmę bei fiskalinę politiką;

3. būti susipažinęs su makroekonomikos, mikroekonomikos bei valdžios sektoriaus finansų analizės metodais, gebėti apibendrinti ekonominius bei finansinės būklės pokyčius bei pateikti išvadas ir jas pagrįsti;

4. išmanyti ūkio ciklo valdymo valdžios sektoriaus finansų pagalba rodiklius ir kryptis bei galimų priemonių veiksmingumo prielaidas;

5. išmanyti nacionalinių sąskaitų principus, ekonometrinių tyrimų metodus, ekonominio modeliavimo principus.

6. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį viešųjų finansų valdymo srityje;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat gebėti rinkti, vertinti, analizuoti ir sisteminti informaciją, ją apibendrinti, rengti ekspertines išvadas ir teikti pasiūlymus;

8. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;

9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Eviews;

10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

11. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. analizuoti ekonominę, finansinę ir kitą informaciją rengiant ministrui patarimus ir pasiūlymus ūkio ciklo valdymo klausimais, teikti ministrui pasiūlymus, išvadas bei rekomendacijas, reikalingas priimant sprendimus ir juos įgyvendinant fiskalinės politikos formavimo srityje;

2. siekiant praktinio pritaikymo analizuoti fiskalinės (biudžeto) politikos teorijas ir kitų šalių patirtis bei teikti pasiūlymus dėl Lietuvoje formuojamos ar vykdomos ūkio ciklo valdymo politikos ir biudžeto rengimo ir vykdymo sistemos tobulinimo;

3. patarti ministrui, arba ministerijos administracijos padaliniams ar kitiems valstybės tarnautojams dėl Lietuvos pozicijos formavimo fiskalinės politikos arba biudžeto formavimo ir vykdymo sistemos klausimais; teikti metodinę ir metodologinę pagalbą (teikti konsultacijas, ruošti mokomąją medžiagą, vesti vidinius seminarus ir kt.) kitiems ministerijos administracijos padaliniams ar valstybės tarnautojams fiskalinės politikos arba biudžeto formavimo ir vykdymo sistemos klausimais;

4. analizuoti informaciją ir teikti pasiūlymus, išvadas ir rekomendacijas, reikalingas įvertinti ir patobulinti parengtus vidutinio laikotarpio ekonominės raidos scenarijų ir Lietuvos Stabilumo programos projektą;

5. dalyvauti įvertinant ir patobulinant bei pristatant vidutinio laikotarpio ekonominės raidos scenarijų, Stabilumo programą;

6. analizuoti teikiamą informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus, išvadas ir rekomendacijas Lietuvos atstovams, vykstantiems į ES Ekonomikos ir finansų tarybos (ECOFIN) bei jos patariamųjų komitetų susitikimus, teikti išvadas ECOFIN komitetų bei darbo grupių posėdžiuose nagrinėjamais ekonominės politikos klausimais; teikti pasiūlymus formuojant Lietuvos poziciją fiskalinės politikos klausimais;

7. siūlyti biudžeto politikos rodiklių užduotis, leidžiančius valdyti ūkio ciklinius svyravimus, užtikrinančias tiek valdžios sektoriaus, tiek mokėjimų balanso tvarumą;

8. siekiant praktinio pritaikymo analizuoti Lietuvos ūkiui svarbių ES valstybių narių ir euro zonos narių makroekonominę situaciją, ES vykdomą fiskalinę politiką, vertinti bei ruošti galimus bendrus ES sprendimų būdus, skatinančius ES valstybių narių ekonomikų augimą, stebėti ir analizuoti pagrindines ekonomines ir finansines tendencijas regione ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl jų galimo poveikio Lietuvos ekonomikai;

9. analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl struktūrinių reformų biudžeto formavimo ir vykdymo srityje poveikio;

10. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo iniciatyvų ir pačiam inicijuoti teisės aktų rengimą fiskalinės politikos ar biudžetinės drausmės srityse, ministerijos kompetencijos ribose nagrinėti kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikti išvadas bei pasiūlymus; analizuoti ir teikti pasiūlymus fiskalinės politikos ar biudžetinės drausmės srityse dėl ministerijos parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų;

11. ministro pavedimu dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje bei pagal priskirtą kompetenciją atstovauti ministerijai Lietuvos ir užsienio institucijose;

12. ruošti pranešimus, aprašymus, argumentus, modelius ir pristatyti paruoštas išvadas bei kitus rezultatus.

13. nustatyta tvarka gauti iš vyriausybinių ir kitų institucijų informaciją bei duomenis, kurie yra būtini įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams įvertinti. Nustatyta tvarka gauti iš vyriausybinių ir kitų institucijų bei ministerijos padalinių informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms vykdyti.

14. vertinti, kurie metai yra ūkio ciklo lūžio metai, analizuoti struktūrinę valdžios sektoriaus finansų būklę bei teikti pasiūlymus dėl šių išvadų darymo metodikų ir tvarkų.

15. ministro pavedimu dalyvauti darbo grupėse vertinant struktūrinių reformų visuminį poveikį ir patarti vertinant šių reformų poveikį ūkio potencialui, valdžios sektoriaus ir viso ūkio tvarumui;

16. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus nustatytos kompetencijos ribose.