Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais valstybės viešųjų finansų ir ekonomikos politiką, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, valstybės išteklių fondų (įskaitant socialinio draudimo fondus) sudarymą ir vykdymą, valstybės finansų statistiką;

3. būti susipažinęs su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;

4. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas, organizuoti pristatymus ir prezentacijas;

6. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti skyriaus bei savo darbą;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

8. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. užtikrinti, kad skyrius vykdytų einamųjų metų ir vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus balanso tikslo pasiekimo stebėseną, tame tarpe pagal atskirus valdžios sektoriaus subsektorius (centrinė valdžia, vietos valdžia ir socialinio draudimo fondai), atskiras pajamų ir išlaidų kategorijas ir rengtų ataskaitas Finansų ministerijos vadovybei;

2. koordinuoti teisės aktų, užtikrinančių faktinės (tame tarpe operatyvinės) ir prognozinės informacijos, gautinos iš valdžios sektoriui priskiriamų subjektų, būtinos valdžios sektoriaus deficito stebėjimui, rinkimą, atsakingų asmenų identifikavimą ir atsakomybę, parengimą;

3. koordinuoti analizės atlikimą siekiant identifikuoti rizikos veiksnius fiskalinės politikos tikslų pasiekimui (jeigu pasireiškia) ir koordinuoti pasiūlymų (esant poreikiui) Finansų ministerijos vadovybei dėl valdžios sektoriaus balanso rodiklio stebėsenos metu identifikuotų problemų sprendimo parengimą;

4. esant poreikiui, parengti rekomendacijas arba organizuoti jų parengimą ir koordinuoti metodinės pagalbos teikimą kitiems valdžios sektoriaus subsektoriams dėl informacijos, reikalingos valdžios sektoriaus balanso rodiklio stebėsenai, teikimo Finansų ministerijai;

5. kontroliuoti analizės atlikimą siekiant identifikuoti valdžios sektoriaus subsektorių finansų tvarumo problemas ir koordinuoti pasiūlymų dėl teisinių, ekonominių ir finansinių priemonių valdžios sektoriaus subsektorių finansinio tvarumo problemoms spręsti parengimą; esant poreikiui – parengti rekomendacijas subsektoriams dėl efektyvaus ir tvaraus finansų valdymo arba organizuoti ir koordinuoti tokių rekomendacijų parengimą;

6. užtikrinti, kad skyriaus skaičiuojami ir teikiami valdžios sektoriaus ir subsektorių pertekliaus (deficito) statistiniai duomenys būtų savalaikiai ir atitiktų jiems keliamus reikalavimus bei skelbti valdžios sektoriaus ir subsektorių statistinę informaciją ministerijos tinklapyje;

7. koordinuoti analizės atlikimą vertinant departamento rekomendacijų ir pasiūlymų, pateiktų kitiems ministerijos departamentams ir (arba) kitoms ministerijoms ir (arba) valdžios sektoriaus subsektoriams dėl mokesčių politikos, valstybės išlaidų struktūros, makroekonominės rizikos veiksnių, subsektorių finansų valdymo ir kitų rekomendacijų įgyvendinimo (arba atsižvelgimo į teiktas rekomendacijas) būklę ir atitinkamų ataskaitų ministerijos vadovybei parengimą;

8. organizuoti analizės dėl vykdomos valstybės fiskalinės politikos, tame tarpe atskirai pajamų ir išlaidų politikos, įtaką valstybės ekonominiam vystymuisi atskiruose sektoriuose ir atitinkamų ataskaitų ministerijos vadovybei parengimą; esant poreikiui – koordinuoti teisės aktų, užtikrinančių tokios informacijos surinkimą iš kitų ministerijų ir (arba) subsektorių, parengimą;

9. dalyvauti Stabilumo programos rengimo procese, rengti informaciją Vyriausybės programai ir kitoms programoms pagal skyriaus kompetenciją;

10. atstovauti ministerijai santykiuose su ES institucijomis, Tarptautiniu valiutos fondu, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kredito reitingų agentūromis, tarptautiniais investuotojais ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) ruošti atitinkamą medžiagą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir dalyvauti arba paskirti atsakingus skyriaus darbuotojus dalyvauti skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

11. užtikrinti skyriui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų išnagrinėjimą ir atsakymų parengimą;

12. rengti ir (arba) dalyvauti rengiant teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais, taip pat pagal kompetenciją dalyvauti derinant kitų ministerijos administracijos padalinių ar kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus;

13. nuolatos gilinti žinias analizuojant naujausią tarptautinę praktiką ir tarptautinių institucijų išaiškinimus skyriaus funkcijų srityje ir taikyti įgytas žinias koordinuojant skyriaus veiklą;

14. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.