Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklą ir kompetenciją;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucine ir teisine sistemomis;

5. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7. mokėti dirbti Microsoft Office programomis (Word, Internet Explorer), gebėti naudotis teisės aktų paieška LITLEX teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėse;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. kuruoti departamento Teisės aktų vertinimo skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

2. nagrinėti Teisės aktų vertinimo skyriui nukreiptus ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų, sutarčių projektus ir rengti pastabas bei pasiūlymus dėl jų nuostatų atitikties galiojantiems teisės aktams įskaitant bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“;

3. esant pavedimui rengti arba dalyvauti rengiant teisės aktų, teisinių išvadų dėl Ministro Pirmininko, ministro, ministerijos kanclerio pavedimų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešųjų įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų paklausimų ir prašymų projektus;

4. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus klausimais, susijusiais su jų rengiamais teisės aktų, atsakymų į pavedimus projektais;

5. esant pavedimui atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

6. esant pavedimui dalyvauti ministerijos sudaromose darbo grupėse, komisijose, įvairiuose pasitarimuose, teisės aktų, sutarčių projektų svarstymuose;

7. atlikti direktoriaus funkcijas, kai jų dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar kitų objektyvių priežasčių negali atlikti direktorius;

8. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti departamento veiklos tikslai.