Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

2. žinoti Lietuvos Respublikos institucinę ir teisinę sistemas;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžetą, valstybės iždą, valstybės investicijas, finansinę atskaitomybę, Europos Sąjungos finansinę paramą, Europos ekonominės erdvės, Norvegijos ir Šveicarijos finansinę paramą, Lietuvos narystę Europos Sąjungos ir atstovavimą tarptautinėse ekonominėse ir finansų institucijose, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) veiklą;

4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos institucine ir teisės sistema;

5. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7. mokėti dirbti šiomis Microsoft Office programomis: Word, Internet Explorer, taip pat mokėti naudotis teisės aktų paieška LITLEX teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėse.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atlikti šias funkcijas:

1. rengti pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos sudaromų sutarčių įvairioms prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti, susijusioms su šiomis ministerijos veiklos sritimis – valstybės biudžetu, valstybės iždu, valstybės investicijomis, finansine atskaitomybe, Europos Sąjungos finansine parama, Europos ekonominės erdvės, Norvegijos ir Šveicarijos finansine parama, Lietuvos naryste Europos Sąjungos ir atstovavimu tarptautinėse ekonominėse ir finansų institucijose;

2. rengti pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių parengtų individualių teisės aktų projektų;

3. rengti ministerijos procesinius dokumentus teismams, bylose susijusiose su 1 punkte nurodytomis sritimis, ir, esant ministro įgaliojimui, atstovauti ministerijai Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjant civilines, administracines bylas;

4. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus), klausimais susijusiais su sutarčių rengimu 1 punkte nurodytose srityse;

5. rengti išvadas, atsakymus teisės klausimais dėl skyriui nukreiptų Vyriausybės pavedimų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, viešųjų įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų paklausimų ir prašymų;

6. vizuoti savo parengtų Teisės departamento raštų projektus, išnagrinėtus individualių teisės aktų, sutarčių projektus;

7. esant pavedimui, dalyvauti įvairiuose pasitarimuose, teisės aktų, sutarčių projektų svarstymuose ir atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

8. esant pavedimui, rengti sutarčių, teisės aktų projektus;

9. dalyvauti ministerijos sudaromose darbo grupėse, komisijose;

10. vykdyti kitus vienkartinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos veiklos tikslai.