Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba verslo ir vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos krypties) išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais juridinių asmenų veiklą, buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą;

3. būti susipažinęs su tarptautiniais apskaitos standartais, tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą, kitais įmonių teisę reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;

4. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties buhalterinės apskaitos srityje;

5. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą, analizę ir teikti dėl jų išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

6. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

9. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, verslo apskaitos standartų ir kitų teisės aktų, susijusių su pelno siekiančių subjektų buhalterine apskaita, finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymu, projektus, atsižvelgus į Europos Sąjungos teisę, tarptautinius apskaitos finansinės atskaitomybės standartus, gaires bei rekomendacijas;

2. finansų ministro, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimu atstovauti Finansų ministerijai Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose, Europos Komisijos ir kitų Europos Sąjungos institucijų darbo grupių posėdžiuose ir rengiamuose susitikimuose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

3. analizuoti iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, susijusius su pelno siekiančių subjektų buhalterine apskaita ir finansine atskaitomybe, rengti Lietuvos Respublikos pozicijas, teikti siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų ir Europos Sąjungos parengtų teisės aktų projektų;

4. teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų, susijusių su pelno siekiančių subjektų buhalterine apskaita ir finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymu, projektų;

5.  teikti pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų ir parengtų verslo apskaitos standartų;

6. pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauti su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba;

7. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui nukreiptų Finansų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų, teikti informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

8. talpinti skyriaus parengtus teisės aktų projektus Seimo teisės aktų informacinės sistemos projektų registravimo posistemėje;

9. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą skyriaus valstybės tarnautoją jam aikinai nesant;

10. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu bei kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.