Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento ir INTERREG IIIA administravimą;

3. būti susipažinęs su tvirtinančiosios ir mokėjimo  institucijų funkcijomis ir atsakomybe;

4. būti susipažinęs su ES struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento ir INTERREG IIIA lėšų administravimo ir valdymo institucine sistema Lietuvoje;

5 būti susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo taisyklėmis;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. pagal skyriaus kompetenciją, atsižvelgiant į Nacionalinio fondo departamento valstybės tarnautojų pavadavimo planą ir vadovaujantis ES struktūrinių fondų tvirtinančiosios institucijos arba Sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento ir INTERREG IIIA mokėjimo institucijos darbo procedūrų vadovais, atlikti šias funkcijas:

1.1. mokėjimo institucijos funkcijas, nustatytas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026, 6 punkte, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649, 7 punkte ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo   25 d. nutarimo Nr. 356 „Dėl Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG III programų administravimo Lietuvoje“ 1 punkte:

1.1.1. tvarkyti Sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento ir INTERREG IIIA lėšų  ir (arba) grąžintinų (grąžintų) lėšų apskaitą apskaitos programoje „Navision Financials“ ir užtikrinti atskaitomybę pagal Europos Komisijos (toliau – Komisijos) reikalavimus;

1.1.2. informuoti Komisiją apie grąžintinas (grąžintas) Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento ir INTERREG IIIA lėšas;

1.1.3. užtikrinti kitų teisės aktuose nustatytų Sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento ir INTERREG IIIA mokėjimo institucijos funkcijų atlikimą.

1.2. tvirtinančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, 18 punkte ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, 15 punkte:

1.2.1 tvarkyti ES struktūrinių fondų grąžintinų, grąžintų, panaikintų ir nesusigrąžintinų lėšų (toliau – grąžintinos/grąžintos lėšos) apskaitą ir užtikrinti atskaitomybę pagal Komisijos reikalavimus;

1.2.2. tikrinti institucijų pateiktas išlaidų deklaracijas, ir (arba) metines sąskaitas, grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitas ir (ar) kitus dokumentus (kiek tai susiję su grąžintinomis/grąžintomis lėšomis), kuriais remiantis rengiamos išlaidų ataskaitos, mokėjimo paraiškos ir sąskaitos Komisijai (kai taikoma) ES struktūrinių fondų lėšoms gauti;

1.2.3. rengti informaciją apie ES struktūrinių fondų grąžintinas/grąžintas lėšas ir (arba) sąskaitas Komisijai, rengti ir tvirtinti sąskaitas Komisijai, kiek tai susiję su grąžintinomis/grąžintomis lėšomis;

1.2.4. analizuoti iš Valstybės iždo departamento gautą informaciją, susijusią su grąžintinomis/grąžintomis lėšomis, registruoti pateiktus duomenis apskaitoje, kaupti susirašinėjimo medžiagą, esant poreikiui, teikti ataskaitas ir (arba) informaciją Valstybės iždo departamentui bei, esant būtinybei, ir kitiems Finansų ministerijos struktūriniams padaliniams;

1.2.5. registruoti ir vesti ES struktūrinių fondų paramos kompiuterinėse informacinėse valdymo ir priežiūros sistemose bei Informacinėje Europos Bendrijos fondų valdymo sistemoje informaciją apie atliekamus veiksmus, susijusius su grąžintinomis/grąžintomis lėšomis, jeigu yra įdiegti tokie funkcionalumai;

1.2.6. dalyvauti kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą;

1.2.7. atlikti patikrinimus ES struktūrinius fondus administruojančiose institucijose, susijusius su ES struktūrinių fondų grąžintinų/grąžintų lėšų administravimu;

1.3. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka saugoti visus dokumentus, susijusius su ES struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento ir INTERREG IIIA lėšų panaudojimu, užtikrinti, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

1.4. rengti ir teikti informaciją Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms skyriaus kompetencijai priklausančiais ES struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento ir INTERREG IIIA klausimais;

1.5. dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių, susijusių su ES struktūrinių fondų grąžintinų/grąžintų lėšų administravimu, veikloje skyriaus kompetencijos klausimais;

1.6. dalyvauti rengiant ir derinant teisės aktų, susijusių su ES struktūrinių fondų grąžintinų/grąžintų lėšų administravimu, projektus;

1.7. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui nukreiptų ministerijoje gautų raštų, paklausimų, pasiūlymų ir paaiškinimų dėl ES struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento ir INTERREG IIIA , ir esant poreikiui rengti raštus Komisijai dėl šių fondų ir (ar) programų;

1.8. pagal kompetenciją sisteminti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus bei informaciją, gaunamą iš Komisijos, susijusią su Sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, INTERREG IIIA ir ES struktūrinių fondų lėšomis;

1.9. pagal kompetenciją rengti medžiagą susitikimams su ES institucijų atstovais dėl Sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, INTERREG IIIA ir ES struktūrinių fondų lėšų administravimo;

1.10. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.